נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 הראל דקל - 857

תשואות

0.83%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
7.95%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.38%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.27%תשואה ממוצעת 60 חודשים
14.59%תשואה מצטברת 36 חודשים
17.89%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
הראל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מתאגיד שולט
קבוצות ביטוחסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
14/09/2003 תאריך הקמה

נתונים נוספים

50.9יתרת נכסים לסוף התקופה
0.43שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.00צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
1.20 7.11 בר
0.98 7.08 הלמן-אלדובי גמל כללי (לשעבר קו...
1.44 6.83 מיטב דש בטחון
1.32 6.73 מחוג מסלול כללי
0.00 6.50 הראל דקל
הראל דקל בתקופה הנבחרת ממוקמת 8 מתוך 28 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
13.68 S&P 500
6.50 הראל דקל
6.20 אג"ח כללי
5.15 מדד מניות כללי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
7.00 כללי
5.74 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.00 כללי
4.98 מדד
2.13 שיקלי
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
הלוואות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מזומנים ושווי מזומנים קרנות נאמנות
נכסים אחרים אג"ח קונצרניות לא סחירות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
17,60634.11%, חשיפה למניות
18,79536.41%חשיפה לחו"ל
9,60818.61%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.01סטיית תקן 36 חודשים
1.18סטיית תקן 60 חודשים
0.89 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.66שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.12אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.