נתוני הקופה מעודכנים ל-06/2019 אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות - 8128

תשואות

0.85%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
5.07%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.26%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.22%תשואה ממוצעת 60 חודשים
9.67%תשואה מצטברת 36 חודשים
14.41%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"חהתמחות משנית
אנליסט קופות גמל בע"מחברה מנהלת
אנליסט שירותי ניהול השקעותתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
09/10/2013 תאריך הקמה

נתונים נוספים

52.7יתרת נכסים לסוף התקופה
0.57שיעור דמי ניהול ממוצע
0.01סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-0.44סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.43צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.87 4.23 אינפיניטי גמל אג"ח
0.00 4.04 אנליסט גמל כללי עד 10% מניות
1.22 3.38 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ע...
1.03 3.38 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 1...
0.79 2.44 כלל תמר אג"ח
אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 2 מתוך 9 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.64 כללי
4.58 אג"ח
2.54 מדד
0.86 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.93 מניות
4.58 אג"ח
2.38 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח קונצרניות לא סחירות נכסים אחרים
קרנות נאמנות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
5,2589.77%, חשיפה למניות
4,4208.21%חשיפה לחו"ל
5,98511.12%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.62סטיית תקן 36 חודשים
0.78סטיית תקן 60 חודשים
1.04 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.55שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.