נתוני הקופה מעודכנים ל-06/2019 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות - 8012

תשואות

1.22%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
5.40%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.25%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.20%תשואה ממוצעת 60 חודשים
9.28%תשואה מצטברת 36 חודשים
12.70%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"חהתמחות משנית
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מחברה מנהלת
שלמה אליהו אחזקות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
23/07/2013 תאריך הקמה

נתונים נוספים

128.4יתרת נכסים לסוף התקופה
0.52שיעור דמי ניהול ממוצע
0.29סה"כ הפקדות לתקופה
1.01סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.65סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.07צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.87 4.23 אינפיניטי גמל אג"ח
0.85 4.04 אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות
0.00 3.38 כללי עד 10% מניות
1.03 3.38 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 1...
0.79 2.44 כלל תמר אג"ח
מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 3 מתוך 9 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.64 כללי
4.58 אג"ח
2.54 מדד
0.86 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.93 מניות
4.58 אג"ח
2.38 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות אג"ח ממשלתיות סחירות
מזומנים ושווי מזומנים מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
קרנות נאמנות הלוואות
אג"ח קונצרניות לא סחירות נכסים אחרים
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
11,1468.50%, חשיפה למניות
23,21217.70%חשיפה לחו"ל
10,8828.30%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.60סטיית תקן 36 חודשים
0.76סטיית תקן 60 חודשים
1.03 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.61שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.