נתוני הקופה מעודכנים ל-08/2019 מגדל לתגמולים ולפיצויים כללי - 744

תשואות

-0.32%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
7.13%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.37%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.28%תשואה ממוצעת 60 חודשים
14.29%תשואה מצטברת 36 חודשים
18.58%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מחברה מנהלת
שלמה אליהו אחזקות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
26/11/2001 תאריך הקמה

נתונים נוספים

1100.4יתרת נכסים לסוף התקופה
0.61שיעור דמי ניהול ממוצע
3.12סה"כ הפקדות לתקופה
4.07סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-9.87סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-10.82צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.36 6.81 בר
-0.02 6.69 הלמן-אלדובי גמל כללי (לשעבר קו...
-0.28 6.53 הראל דקל
-0.11 6.46 סוכנות-תגמולים
0.00 5.98 מגדל לתגמולים ולפיצויים
מגדל לתגמולים ולפיצויים כללי בתקופה הנבחרת ממוקמת 8 מתוך 28 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
6.61 כללי
5.56 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
4.35 מדד
2.25 שיקלי
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
אג"ח ממשלתיות סחירות מזומנים ושווי מזומנים
הלוואות נכסים אחרים
קרנות נאמנות אג"ח קונצרניות לא סחירות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
355,95532.35%, חשיפה למניות
408,32837.11%חשיפה לחו"ל
239,29421.75%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.02סטיית תקן 36 חודשים
1.17סטיית תקן 60 חודשים
0.88 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.12שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
1.20אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.