נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 כלל תמר שקלים - 592

תשואות

0.22%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
6.47%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.21%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.21%תשואה ממוצעת 60 חודשים
7.92%תשואה מצטברת 36 חודשים
13.59%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
שיקליהתמחות ראשית
שקליהתמחות משנית
כלל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
אחרתאגיד שולט
אחרסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
01/01/1997 תאריך הקמה

נתונים נוספים

374.8יתרת נכסים לסוף התקופה
0.50שיעור דמי ניהול ממוצע
0.10סה"כ הפקדות לתקופה
3.41סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-3.22סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-6.53צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.23 6.05 הראל גמל מסלול שקלי
0.33 5.58 מיטב דש גמל שקלי
1.43 5.50 אשכולות שקלים
כלל תמר שקלים בתקופה הנבחרת ממוקמת 3 מתוך 3 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
6.92 תל בונד שקלי
6.32 ממשלתי שקלי
5.50 כלל תמר שקלים
0.25 מדד מק"מ

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.00 כללי
5.74 אג"ח
4.98 מדד
2.13 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
2.13 שיקלי
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מזומנים ושווי מזומנים הלוואות
נכסים אחרים קרנות נאמנות
אג"ח קונצרניות לא סחירות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
4100.11%, חשיפה למניות
19,2785.14%חשיפה לחו"ל
19,6925.25%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.55סטיית תקן 36 חודשים
0.63סטיית תקן 60 חודשים
1.31 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.36שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.72אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.