נתוני הקופה מעודכנים ל-08/2019 מחוג מסלול כללי - 556

תשואות

-0.61%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
6.77%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.37%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.35%תשואה ממוצעת 60 חודשים
14.39%תשואה מצטברת 36 חודשים
23.12%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מחברה מנהלת
אחרתאגיד שולט
אחרסוג תאגיד שולט
עובדי מפעל/גוף מסויים אוכלוסיית יעד
30/06/1996 תאריך הקמה

נתונים נוספים

411.6יתרת נכסים לסוף התקופה
0.22שיעור דמי ניהול ממוצע
2.01סה"כ הפקדות לתקופה
1.18סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-3.11סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-2.28צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.36 6.81 בר
-0.02 6.69 הלמן-אלדובי גמל כללי (לשעבר קו...
-0.28 6.53 הראל דקל
-0.11 6.46 סוכנות-תגמולים
-0.03 5.95 מחוג 1
מחוג מסלול כללי בתקופה הנבחרת ממוקמת 9 מתוך 28 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
13.79 S&P 500
6.02 אג"ח כללי
5.95 מחוג מסלול כללי
2.96 מדד מניות כללי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
6.61 כללי
5.56 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
4.35 מדד
2.25 שיקלי
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח קונצרניות לא סחירות נכסים אחרים
פיקדונות הלוואות
קרנות נאמנות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
141,76834.44%, חשיפה למניות
96,69223.49%חשיפה לחו"ל
76,24818.52%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.02סטיית תקן 36 חודשים
1.12סטיית תקן 60 חודשים
1.05 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.52שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
2.16אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.