נתוני הקופה מעודכנים ל-10/2019 סוכנות-תגמולים - 505

תשואות

0.44%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
8.37%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.40%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.26%תשואה ממוצעת 60 חודשים
15.42%תשואה מצטברת 36 חודשים
16.92%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מחברה מנהלת
הסוכנות היהודית לארץ ישראלתאגיד שולט
ממשלתי/ארגון עובדיםסוג תאגיד שולט
עובדי מפעל/גוף מסויים אוכלוסיית יעד
01/01/1988 תאריך הקמה

נתונים נוספים

378.3יתרת נכסים לסוף התקופה
0.00שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
1.99סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.13סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-1.86צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
1.37 8.29 בר
1.14 8.19 הלמן-אלדובי מחלה
1.24 7.92 מיטב דש בטחון
1.25 7.54 קופת התגמולים של עובדי בנק לאו...
0.08 6.78 סוכנות-תגמולים
סוכנות-תגמולים בתקופה הנבחרת ממוקמת 14 מתוך 28 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
13.96 S&P 500
11.00 מדד מניות כללי
6.78 סוכנות-תגמולים
6.60 אג"ח כללי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
14.40 מניות
8.01 כללי
6.38 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
8.01 כללי
5.35 מדד
2.86 ללא סיווג
2.28 שיקלי

התפלגות נכסים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות אג"ח ממשלתיות סחירות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות נכסים אחרים
מזומנים ושווי מזומנים קרנות נאמנות
הלוואות פיקדונות
אג"ח קונצרניות לא סחירות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
66,53117.59%, חשיפה למניות
64,08316.94%חשיפה לחו"ל
50,60213.38%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.71סטיית תקן 36 חודשים
0.79סטיית תקן 60 חודשים
1.33 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.50שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.36אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.