נתוני הקופה מעודכנים ל-05/2019 הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות - 502

תשואות

-0.49%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
3.91%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.34%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.27%תשואה ממוצעת 60 חודשים
12.85%תשואה מצטברת 36 חודשים
17.83%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
משולב מניותהתמחות משנית
הראל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מתאגיד שולט
קבוצות ביטוחסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
01/01/1988 תאריך הקמה

נתונים נוספים

2771.8יתרת נכסים לסוף התקופה
0.57שיעור דמי ניהול ממוצע
12.47סה"כ הפקדות לתקופה
5.84סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
14.42סה"כ העברות בין קופות לתקופה
21.05צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.62 5.51 מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות
-0.44 5.32 כלל תמר אג"ח עד 25% מניות
-0.57 4.39 הראל אג"ח עד 25% מניות
-0.51 4.20 הלמן-אלדובי גמל אג"ח עד 25% במ...
-0.17 4.15 גילעד תגמולים
הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 5 מתוך 13 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
5.08 כללי
3.52 אג"ח
1.47 מדד
0.51 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
10.53 מניות
3.52 אג"ח
0.45 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות הלוואות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
נכסים אחרים מזומנים ושווי מזומנים
קרנות נאמנות אג"ח קונצרניות לא סחירות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
595,71921.00%, חשיפה למניות
834,76229.43%חשיפה לחו"ל
504,24117.78%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.69סטיית תקן 36 חודשים
0.85סטיית תקן 60 חודשים
1.12 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.11שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
1.32אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.