נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות - 472

תשואות

0.75%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
8.26%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.34%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.00%תשואה ממוצעת 60 חודשים
12.85%תשואה מצטברת 36 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
משולב מניותהתמחות משנית
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
אלטשולר שחם בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
21/12/2015 תאריך הקמה

נתונים נוספים

565.9יתרת נכסים לסוף התקופה
0.71שיעור דמי ניהול ממוצע
5.33סה"כ הפקדות לתקופה
1.21סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
15.51סה"כ העברות בין קופות לתקופה
19.63צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.85 7.10 כלל תמר אג"ח עד 25% מניות
1.10 6.61 מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות
0.52 5.93 הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מני...
0.59 5.85 הראל אג"ח עד 25% מניות
0.00 5.81 אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במ...
אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 5 מתוך 13 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.00 כללי
5.74 אג"ח
4.98 מדד
2.13 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
5.74 אג"ח
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח קונצרניות לא סחירות נכסים אחרים
הלוואות קרנות נאמנות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
70,25312.41%, חשיפה למניות
181,14732.01%חשיפה לחו"ל
65,39211.56%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.69סטיית תקן 36 חודשים
0.00סטיית תקן 60 חודשים
0.00 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.00שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.