נתוני הקופה מעודכנים ל-10/2019 נייר אמריקאי - 328

תשואות

1.07%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
9.19%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.42%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.30%תשואה ממוצעת 60 חודשים
16.34%תשואה מצטברת 36 חודשים
19.89%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
מיטב דש השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
עובדי מפעל/גוף מסויים אוכלוסיית יעד
01/01/1970 תאריך הקמה

נתונים נוספים

60.1יתרת נכסים לסוף התקופה
0.43שיעור דמי ניהול ממוצע
0.06סה"כ הפקדות לתקופה
0.25סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.19צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
1.37 8.29 בר
1.14 8.19 הלמן-אלדובי מחלה
1.24 7.92 מיטב דש בטחון
1.25 7.54 קופת התגמולים של עובדי בנק לאו...
-0.22 7.08 נייר אמריקאי
נייר אמריקאי בתקופה הנבחרת ממוקמת 10 מתוך 28 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
13.96 S&P 500
11.00 מדד מניות כללי
7.08 נייר אמריקאי
6.60 אג"ח כללי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
14.40 מניות
8.01 כללי
6.38 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
8.01 כללי
5.35 מדד
2.86 ללא סיווג
2.28 שיקלי

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות מזומנים ושווי מזומנים
נכסים אחרים אג"ח קונצרניות לא סחירות
קרנות נאמנות הלוואות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
19,43632.34%, חשיפה למניות
16,42427.33%חשיפה לחו"ל
12,02520.01%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.05סטיית תקן 36 חודשים
1.15סטיית תקן 60 חודשים
1.01 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.60שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.60אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.