נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 בר - 263

תשואות

1.20%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
8.99%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.48%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.34%תשואה ממוצעת 60 חודשים
18.99%תשואה מצטברת 36 חודשים
22.34%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
כלל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
אחרתאגיד שולט
אחרסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
01/01/1974 תאריך הקמה

נתונים נוספים

4023.6יתרת נכסים לסוף התקופה
0.26שיעור דמי ניהול ממוצע
8.57סה"כ הפקדות לתקופה
12.89סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-0.98סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-5.30צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.26 7.11 בר
0.98 7.08 הלמן-אלדובי גמל כללי (לשעבר קו...
1.44 6.83 מיטב דש בטחון
1.32 6.73 מחוג מסלול כללי
0.80 6.58 סוכנות-תגמולים
בר בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 28 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
13.68 S&P 500
7.11 בר
6.20 אג"ח כללי
5.15 מדד מניות כללי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
7.00 כללי
5.74 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.00 כללי
4.98 מדד
2.13 שיקלי
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח ממשלתיות סחירות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות הלוואות
נכסים אחרים מזומנים ושווי מזומנים
קרנות נאמנות אג"ח קונצרניות לא סחירות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
1,581,29839.30%, חשיפה למניות
1,468,68436.50%חשיפה לחו"ל
746,49618.55%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.06סטיית תקן 36 חודשים
1.24סטיית תקן 60 חודשים
1.07 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.71שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.96אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.