נתוני הקופה מעודכנים ל-08/2019 מנורה מבטחים אמיר כללי - 260

תשואות

-0.74%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
7.43%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.38%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.32%תשואה ממוצעת 60 חודשים
14.80%תשואה מצטברת 36 חודשים
21.06%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
מנורה מבטחים החזקות בע"מתאגיד שולט
קבוצות ביטוחסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
01/04/1977 תאריך הקמה

נתונים נוספים

531.1יתרת נכסים לסוף התקופה
0.55שיעור דמי ניהול ממוצע
3.66סה"כ הפקדות לתקופה
4.40סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
1.21סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.47צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.36 6.81 בר
-0.02 6.69 הלמן-אלדובי גמל כללי (לשעבר קו...
-0.28 6.53 הראל דקל
-0.11 6.46 סוכנות-תגמולים
-0.22 6.16 מנורה גמל אמיר ב
מנורה מבטחים אמיר כללי בתקופה הנבחרת ממוקמת 6 מתוך 28 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
6.61 כללי
5.56 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
4.35 מדד
2.25 שיקלי
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח ממשלתיות סחירות קרנות נאמנות
הלוואות מזומנים ושווי מזומנים
נכסים אחרים אג"ח קונצרניות לא סחירות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
180,14833.92%, חשיפה למניות
179,16033.73%חשיפה לחו"ל
114,54121.57%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.07סטיית תקן 36 חודשים
1.19סטיית תקן 60 חודשים
0.94 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.40שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
1.56אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.