נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 כלל תמר אג"ח עד 25% מניות - 253

תשואות

0.85%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
8.22%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.48%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.34%תשואה ממוצעת 60 חודשים
18.88%תשואה מצטברת 36 חודשים
22.56%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
משולב מניותהתמחות משנית
כלל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
אחרתאגיד שולט
אחרסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
01/04/1979 תאריך הקמה

נתונים נוספים

11550.3יתרת נכסים לסוף התקופה
0.61שיעור דמי ניהול ממוצע
15.71סה"כ הפקדות לתקופה
36.56סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-18.21סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-39.06צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.18 7.10 תמר
1.10 6.61 מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות
0.52 5.93 הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מני...
0.59 5.85 הראל אג"ח עד 25% מניות
0.75 5.81 אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במ...
כלל תמר אג"ח עד 25% מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 13 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.00 כללי
5.74 אג"ח
4.98 מדד
2.13 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
5.74 אג"ח
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות הלוואות
נכסים אחרים קרנות נאמנות
אג"ח קונצרניות לא סחירות מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
2,516,91221.79%, חשיפה למניות
3,082,75526.69%חשיפה לחו"ל
1,850,84716.02%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.77סטיית תקן 36 חודשים
1.10סטיית תקן 60 חודשים
1.29 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.44שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.96אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.