נתוני הקופה מעודכנים ל-12/2019 כלל תמר אג"ח עד 25% מניות - 253

תשואות

0.72%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
10.55%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.50%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.38%תשואה ממוצעת 60 חודשים
19.84%תשואה מצטברת 36 חודשים
25.77%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
משולב מניותהתמחות משנית
כלל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
אחרתאגיד שולט
אחרסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
01/04/1979 תאריך הקמה

נתונים נוספים

11808.5יתרת נכסים לסוף התקופה
0.54שיעור דמי ניהול ממוצע
52.55סה"כ הפקדות לתקופה
45.40סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
12.71סה"כ העברות בין קופות לתקופה
19.86צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.18 7.72 תמר
0.37 7.25 אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במ...
0.86 7.04 מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות
0.46 7.04 הראל אג"ח עד 25% מניות
0.58 6.90 אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות
כלל תמר אג"ח עד 25% מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 13 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
8.68 כללי
6.73 אג"ח
5.38 מדד
3.10 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.46 מניות
6.73 אג"ח
4.82 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות הלוואות
נכסים אחרים מזומנים ושווי מזומנים
קרנות נאמנות אג"ח קונצרניות לא סחירות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
2,599,10322.01%, חשיפה למניות
3,117,52226.40%חשיפה לחו"ל
1,858,02415.73%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.76סטיית תקן 36 חודשים
1.06סטיית תקן 60 חודשים
1.49 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.27שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
1.20אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.