נתוני הקופה מעודכנים ל-08/2019 אקסלנס תגמולים בניהול אישי - 1541

תשואות

-0.39%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
4.87%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.12%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.12%תשואה ממוצעת 60 חודשים
4.58%תשואה מצטברת 36 חודשים
7.29%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
קבוצת דלק בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
18/07/2011 תאריך הקמה

נתונים נוספים

73.8יתרת נכסים לסוף התקופה
0.27שיעור דמי ניהול ממוצע
1.13סה"כ הפקדות לתקופה
0.03סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.69סה"כ העברות בין קופות לתקופה
1.79צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.36 6.81 בר
-0.02 6.69 הלמן-אלדובי גמל כללי (לשעבר קו...
-0.28 6.53 הראל דקל
-0.11 6.46 סוכנות-תגמולים
0.00 0.45 אקסלנס תגמולים בניהול אישי
אקסלנס תגמולים בניהול אישי בתקופה הנבחרת ממוקמת 21 מתוך 28 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
6.61 כללי
5.56 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
4.35 מדד
2.25 שיקלי
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות קרנות נאמנות
נכסים אחרים אג"ח ממשלתיות סחירות
אג"ח קונצרניות לא סחירות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
42,72957.91%, חשיפה למניות
39,28553.24%חשיפה לחו"ל
41,86256.73%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.29סטיית תקן 36 חודשים
1.51סטיית תקן 60 חודשים
0.18 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.87שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.72אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.