נתוני הקופה מעודכנים ל-06/2019 אל על - אג"ח - 1476

תשואות

0.70%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
3.88%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.15%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.13%תשואה ממוצעת 60 חודשים
5.57%תשואה מצטברת 36 חודשים
7.99%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"חהתמחות משנית
קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופיתחברה מנהלת
אחרתאגיד שולט
אחרסוג תאגיד שולט
עובדי מפעל/גוף מסויים אוכלוסיית יעד
03/06/2009 תאריך הקמה

נתונים נוספים

50.5יתרת נכסים לסוף התקופה
0.40שיעור דמי ניהול ממוצע
0.01סה"כ הפקדות לתקופה
0.25סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-0.04סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.28צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.87 4.23 אינפיניטי גמל אג"ח
0.85 4.04 אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות
1.22 3.38 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ע...
1.03 3.38 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 1...
0.00 1.90 אל על - ללא מניות
אל על - אג"ח בתקופה הנבחרת ממוקמת 7 מתוך 9 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
5.62 קונצרני כללי
2.90 אג"ח כללי
1.90 אל על - אג"ח
1.26 אג"ח ממשלתי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.64 כללי
4.58 אג"ח
2.54 מדד
0.86 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.93 מניות
4.58 אג"ח
2.38 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות אג"ח ממשלתיות סחירות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
נכסים אחרים קרנות נאמנות
אג"ח קונצרניות לא סחירות הלוואות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
2,3664.68%, חשיפה למניות
9,36118.51%חשיפה לחו"ל
7,71215.25%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.46סטיית תקן 36 חודשים
0.52סטיית תקן 60 חודשים
0.92 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.77שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.36אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.