נתוני הקופה מעודכנים ל-06/2019 פסגות גדיש אג"ח - 1332

תשואות

0.72%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
4.15%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.16%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.17%תשואה ממוצעת 60 חודשים
5.86%תשואה מצטברת 36 חודשים
10.98%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"חהתמחות משנית
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
פסגות בית השקעות בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
15/06/2008 תאריך הקמה

נתונים נוספים

633.2יתרת נכסים לסוף התקופה
0.65שיעור דמי ניהול ממוצע
0.21סה"כ הפקדות לתקופה
2.24סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-3.43סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-5.46צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.87 4.23 אינפיניטי גמל אג"ח
0.85 4.04 אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות
1.22 3.38 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ע...
1.03 3.38 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 1...
0.00 2.17 פסגות גדיש ללא מניות
פסגות גדיש אג"ח בתקופה הנבחרת ממוקמת 6 מתוך 9 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.64 כללי
4.58 אג"ח
2.54 מדד
0.86 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.93 מניות
4.58 אג"ח
2.38 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
הלוואות קרנות נאמנות
מזומנים ושווי מזומנים אג"ח קונצרניות לא סחירות
נכסים אחרים פיקדונות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
890.01%, חשיפה למניות
81,79312.78%חשיפה לחו"ל
43,2816.76%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.42סטיית תקן 36 חודשים
0.59סטיית תקן 60 חודשים
1.06 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.62שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.12אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.