נתוני הקופה מעודכנים ל-08/2019 מנורה מבטחים יותר מסלול ד - 119

תשואות

-0.45%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
6.23%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.32%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.28%תשואה ממוצעת 60 חודשים
12.21%תשואה מצטברת 36 חודשים
18.02%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
מנורה מבטחים החזקות בע"מתאגיד שולט
קבוצות ביטוחסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
28/06/1972 תאריך הקמה

נתונים נוספים

1029.9יתרת נכסים לסוף התקופה
0.67שיעור דמי ניהול ממוצע
5.26סה"כ הפקדות לתקופה
15.19סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-5.51סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-15.44צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.36 6.81 בר
-0.02 6.69 הלמן-אלדובי גמל כללי (לשעבר קו...
-0.28 6.53 הראל דקל
-0.11 6.46 סוכנות-תגמולים
-0.31 5.26 מנורה מבטחים יתר מסלול ד
מנורה מבטחים יותר מסלול ד בתקופה הנבחרת ממוקמת 14 מתוך 28 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
6.61 כללי
5.56 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
4.35 מדד
2.25 שיקלי
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות הלוואות
קרנות נאמנות נכסים אחרים
מזומנים ושווי מזומנים אג"ח קונצרניות לא סחירות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
209,05620.30%, חשיפה למניות
282,01427.38%חשיפה לחו"ל
183,52717.82%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.75סטיית תקן 36 חודשים
0.91סטיית תקן 60 חודשים
1.09 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.30שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
1.44אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.