נתוני הקופה מעודכנים ל-12/2015 ילין לפידות קופת גמל מסלול כללי ב' - 1163

תשואות

-0.62%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
1.65%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.57%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.52%תשואה ממוצעת 60 חודשים
22.77%תשואה מצטברת 36 חודשים
36.17%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מחברה מנהלת
ילין לפידות החזקות בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
28/12/2005 תאריך הקמה

נתונים נוספים

2941.8יתרת נכסים לסוף התקופה
0.75שיעור דמי ניהול ממוצע
39.39סה"כ הפקדות לתקופה
6.81סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
40.16סה"כ העברות בין קופות לתקופה
72.74צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.79 12.74 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מד...
-0.38 7.83 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מד...
-0.90 7.17 כלל תמר כללי
-1.20 7.13 מגדל לתגמולים ולפיצויים ביג כל...
0.00 1.65 ילין לפידות גמל (ב)
ילין לפידות קופת גמל מסלול כללי ב' בתקופה הנבחרת ממוקמת 51 מתוך 92 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
6.61 כללי
5.56 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
4.35 מדד
2.25 שיקלי
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות מזומנים ושווי מזומנים
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח קונצרניות לא סחירות פיקדונות
נכסים אחרים הלוואות
קרנות נאמנות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
1,040,77235.38%, חשיפה למניות
583,51219.84%חשיפה לחו"ל
477,22216.22%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.23סטיית תקן 36 חודשים
1.34סטיית תקן 60 חודשים
0.94 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
1.36שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
2.40אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.