נתוני הקופה מעודכנים ל-10/2019 מקפת דמי מחלה - 1161

תשואות

1.23%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
9.52%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.41%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.31%תשואה ממוצעת 60 חודשים
15.79%תשואה מצטברת 36 חודשים
20.13%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מחברה מנהלת
שלמה אליהו אחזקות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
28/12/2005 תאריך הקמה

נתונים נוספים

43.8יתרת נכסים לסוף התקופה
0.42שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.00צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
1.37 8.29 בר
1.14 8.19 הלמן-אלדובי מחלה
1.24 7.92 מיטב דש בטחון
1.25 7.54 קופת התגמולים של עובדי בנק לאו...
0.00 6.83 מקפת דמי מחלה
מקפת דמי מחלה בתקופה הנבחרת ממוקמת 12 מתוך 28 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
13.96 S&P 500
11.00 מדד מניות כללי
6.83 מקפת דמי מחלה
6.60 אג"ח כללי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
14.40 מניות
8.01 כללי
6.38 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
8.01 כללי
5.35 מדד
2.86 ללא סיווג
2.28 שיקלי

התפלגות נכסים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
אג"ח ממשלתיות סחירות מזומנים ושווי מזומנים
קרנות נאמנות הלוואות
אג"ח קונצרניות לא סחירות נכסים אחרים
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
16,32037.28%, חשיפה למניות
15,32535.01%חשיפה לחו"ל
9,38421.44%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.03סטיית תקן 36 חודשים
1.18סטיית תקן 60 חודשים
1.01 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.45שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.24אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.