נתוני הקופה מעודכנים ל-04/2019 מגדל לתגמולים ולפיצויים ביג כללי לפחות 30% מניות - 1156

תשואות

0.00%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
0.00%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.00%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.00%תשואה ממוצעת 60 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 36 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מחברה מנהלת
שלמה אליהו אחזקות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
22/11/2005 תאריך הקמה

נתונים נוספים

0.0יתרת נכסים לסוף התקופה
0.69שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.00צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 7.13 מגדל פלטינום לתגמולים ביג אפיק...
1.63 6.81 בר
1.21 6.69 הלמן-אלדובי גמל כללי (לשעבר קו...
1.37 6.53 הראל דקל
1.02 6.46 סוכנות-תגמולים
מגדל לתגמולים ולפיצויים ביג כללי לפחות 30% מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 30 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
6.61 כללי
5.56 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
4.35 מדד
2.25 שיקלי
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח ממשלתיות סחירות הלוואות
קרנות נאמנות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח קונצרניות לא סחירות נכסים אחרים
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
52,29341.03%, חשיפה למניות
46,92436.82%חשיפה לחו"ל
26,96021.16%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.00סטיית תקן 36 חודשים
0.00סטיית תקן 60 חודשים
0.00 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.00שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.