נתוני הקופה מעודכנים ל-06/2019 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות - 1147

תשואות

1.03%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
4.92%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.26%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.24%תשואה ממוצעת 60 חודשים
9.78%תשואה מצטברת 36 חודשים
15.27%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"חהתמחות משנית
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
מנורה מבטחים החזקות בע"מתאגיד שולט
קבוצות ביטוחסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
12/09/2005 תאריך הקמה

נתונים נוספים

1060.6יתרת נכסים לסוף התקופה
0.51שיעור דמי ניהול ממוצע
3.62סה"כ הפקדות לתקופה
2.18סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-4.49סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-3.05צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.87 4.23 אינפיניטי גמל אג"ח
0.85 4.04 אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות
1.22 3.38 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ע...
0.00 3.38 מנורה גמל עד 10% מניות
0.79 2.44 כלל תמר אג"ח
מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 4 מתוך 9 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.64 כללי
4.58 אג"ח
2.54 מדד
0.86 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.93 מניות
4.58 אג"ח
2.38 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
הלוואות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
קרנות נאמנות אג"ח קונצרניות לא סחירות
מזומנים ושווי מזומנים נכסים אחרים
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
99,6119.40%, חשיפה למניות
209,54119.77%חשיפה לחו"ל
175,65616.58%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.57סטיית תקן 36 חודשים
0.72סטיית תקן 60 חודשים
1.20 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.48שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.60אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.