נתוני הקופה מעודכנים ל-05/2019 הלמן-אלדובי גמל אג"ח עד 25% במניות - 107

תשואות

-0.51%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
4.30%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.33%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.26%תשואה ממוצעת 60 חודשים
12.62%תשואה מצטברת 36 חודשים
16.85%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
משולב מניותהתמחות משנית
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
הלמן אלדובי פיננסים בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
01/01/1970 תאריך הקמה

נתונים נוספים

975.8יתרת נכסים לסוף התקופה
0.56שיעור דמי ניהול ממוצע
2.81סה"כ הפקדות לתקופה
1.85סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
7.78סה"כ העברות בין קופות לתקופה
8.74צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.62 5.51 מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות
-0.44 5.32 כלל תמר אג"ח עד 25% מניות
-0.57 4.39 הראל אג"ח עד 25% מניות
-0.04 4.20 הלמן אלדובי תגמולים במושבים לש...
-0.49 4.15 הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מני...
הלמן-אלדובי גמל אג"ח עד 25% במניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 4 מתוך 13 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
5.08 כללי
3.52 אג"ח
1.47 מדד
0.51 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
10.53 מניות
3.52 אג"ח
0.45 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות נכסים אחרים
מזומנים ושווי מזומנים הלוואות
אג"ח קונצרניות לא סחירות קרנות נאמנות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
204,67920.69%, חשיפה למניות
166,89416.87%חשיפה לחו"ל
179,46818.14%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.79סטיית תקן 36 חודשים
0.95סטיית תקן 60 חודשים
0.95 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.27שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
1.08אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.