נתוני הקופה מעודכנים ל-06/2019 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח - 1037

תשואות

0.48%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
2.59%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.17%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.24%תשואה ממוצעת 60 חודשים
6.22%תשואה מצטברת 36 חודשים
15.50%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"חהתמחות משנית
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מחברה מנהלת
ילין לפידות החזקות בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
11/10/2004 תאריך הקמה

נתונים נוספים

444.3יתרת נכסים לסוף התקופה
0.72שיעור דמי ניהול ממוצע
2.13סה"כ הפקדות לתקופה
1.06סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-3.03סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-1.96צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.87 4.23 אינפיניטי גמל אג"ח
0.85 4.04 אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות
1.22 3.38 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ע...
1.03 3.38 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 1...
0.00 0.76 ילין לפידות אג"ח
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח בתקופה הנבחרת ממוקמת 8 מתוך 9 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.64 כללי
4.58 אג"ח
2.54 מדד
0.86 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.93 מניות
4.58 אג"ח
2.38 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מזומנים ושווי מזומנים אג"ח קונצרניות לא סחירות
הלוואות נכסים אחרים
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות פיקדונות
קרנות נאמנות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
2,0730.47%, חשיפה למניות
66,54914.98%חשיפה לחו"ל
62,74914.12%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.39סטיית תקן 36 חודשים
0.56סטיית תקן 60 חודשים
1.55 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.33שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
1.08אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.