נתוני הקופה מעודכנים ל-05/2019 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות - 1035

תשואות

-0.54%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
3.92%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.32%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.30%תשואה ממוצעת 60 חודשים
12.12%תשואה מצטברת 36 חודשים
19.97%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
משולב מניותהתמחות משנית
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מחברה מנהלת
ילין לפידות החזקות בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
11/10/2004 תאריך הקמה

נתונים נוספים

5055.4יתרת נכסים לסוף התקופה
0.71שיעור דמי ניהול ממוצע
10.83סה"כ הפקדות לתקופה
12.84סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-20.83סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-22.84צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.62 5.51 מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות
-0.44 5.32 כלל תמר אג"ח עד 25% מניות
-0.57 4.39 הראל אג"ח עד 25% מניות
-0.51 4.20 הלמן-אלדובי גמל אג"ח עד 25% במ...
0.00 4.00 ילין לפידות קופת גמל
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 6 מתוך 13 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
5.08 כללי
3.52 אג"ח
1.47 מדד
0.51 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
10.53 מניות
3.52 אג"ח
0.45 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מזומנים ושווי מזומנים מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
הלוואות אג"ח קונצרניות לא סחירות
נכסים אחרים קרנות נאמנות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
1,200,56623.55%, חשיפה למניות
1,165,81522.86%חשיפה לחו"ל
1,010,76819.82%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.62סטיית תקן 36 חודשים
0.77סטיית תקן 60 חודשים
1.34 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.07שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
1.68אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.