נתוני הקופה מעודכנים ל-05/2019 הראל אג"ח עד 25% מניות - 101

תשואות

-0.57%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
4.05%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.32%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.28%תשואה ממוצעת 60 חודשים
12.34%תשואה מצטברת 36 חודשים
18.22%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
משולב מניותהתמחות משנית
הראל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מתאגיד שולט
קבוצות ביטוחסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
01/04/1979 תאריך הקמה

נתונים נוספים

10678.0יתרת נכסים לסוף התקופה
0.69שיעור דמי ניהול ממוצע
7.50סה"כ הפקדות לתקופה
54.77סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-45.52סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-92.79צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.62 5.51 מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות
-0.44 5.32 כלל תמר אג"ח עד 25% מניות
-0.24 4.39 הראל עצמה כללי
-0.51 4.20 הלמן-אלדובי גמל אג"ח עד 25% במ...
-0.49 4.15 הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מני...
הראל אג"ח עד 25% מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 3 מתוך 13 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
5.08 כללי
3.52 אג"ח
1.47 מדד
0.51 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
10.53 מניות
3.52 אג"ח
0.45 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות הלוואות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
נכסים אחרים מזומנים ושווי מזומנים
קרנות נאמנות אג"ח קונצרניות לא סחירות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
2,639,56324.72%, חשיפה למניות
3,190,19329.88%חשיפה לחו"ל
2,027,37818.99%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.77סטיית תקן 36 חודשים
1.01סטיית תקן 60 חודשים
0.94 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.21שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
1.20אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.