נתוני הקופה מעודכנים ל-10/2019 הלמן-אלדובי מחלה - 1008

תשואות

1.14%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
8.68%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.22%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.24%תשואה ממוצעת 60 חודשים
8.29%תשואה מצטברת 36 חודשים
15.60%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
הלמן אלדובי פיננסים בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
28/06/2004 תאריך הקמה

נתונים נוספים

3.4יתרת נכסים לסוף התקופה
-0.15שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.00צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
1.37 8.29 בר
0.00 8.19 הדס מרכנתיל מחלה
1.24 7.92 מיטב דש בטחון
1.25 7.54 קופת התגמולים של עובדי בנק לאו...
1.38 7.50 הראל דקל
הלמן-אלדובי מחלה בתקופה הנבחרת ממוקמת 2 מתוך 28 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
13.96 S&P 500
11.00 מדד מניות כללי
8.19 הלמן-אלדובי מחלה
6.60 אג"ח כללי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
14.40 מניות
8.01 כללי
6.38 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
8.01 כללי
5.35 מדד
2.86 ללא סיווג
2.28 שיקלי

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות נכסים אחרים
מזומנים ושווי מזומנים אג"ח קונצרניות לא סחירות
פיקדונות הלוואות
קרנות נאמנות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
1,03030.02%, חשיפה למניות
45313.21%חשיפה לחו"ל
63918.63%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.12סטיית תקן 36 חודשים
1.06סטיית תקן 60 חודשים
0.75 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.48שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
1.08אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.