דוחות כספיים רבעונים: קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

שווי חברה : ( ₪ אלפי) 81,217 הון רשום למסחר: 285,975,382
תקופה 1/19 4/18 3/18 2/18 1/18 4/17
רכוש שוטף 1,460,834 1,374,494 1,431,045 1,439,850 1,385,415 1,458,316
רכוש קבוע 11,579 12,036 12,400 18,632 12,818 12,743
התחייבויות זמן ארוך 595,974 592,597 614,207 617,504 600,893 609,682
התחייבויות זמן קצר 859,652 773,169 787,952 795,946 684,542 755,749
הון עצמי 217,208 163,923 177,940 178,993 216,183 212,338
סך מאזן 1,840,472 1,704,323 1,757,367 1,766,755 1,677,160 1,750,118
מכירות 356,863 139,121 175,517 205,428 193,844 352,669
רווח תפעולי 88,789 -6,912 12,305 -6,160 11,234 17,809
רווח לפני מס 81,278 -14,791 3,146 -16,502 4,060 11,028
רווח נקי 64,656 -18,540 -3,621 -24,798 -2,672 -3,969
רווח למניה 0.23 -0.06 -0.01 -0.09 -0.01 -0.03
תזרים מפעילות שוטפת 28,010 33,955 -8,321 -44,258 -2,345 31,113
מכפיל רווח 1.72 הפסד הפסד הפסד הפסד הפסד
מכפיל הון 0.51 0.42 0.71 0.80 0.62 0.80
הון עצמי/מאזן 0.12 0.10 0.10 0.10 0.13 0.12
תשואה להון 0.30 -0.11 -0.02 -0.14 -0.01 -0.02
שיעור רווח נקי 0.18 -0.13 -0.02 -0.12 -0.01 -0.01
* הנתונים באלפי ₪

מקרא

סך מאזן .סך מאזן של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה .באלפי ש"ח מתואמים
הון עצמי הון עצמי של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה .באלפי ש"ח מתואמים
מכירות .מכירות החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים שלה .באלפי ש"ח מתואמים
רווח לפני מס רווח לפני מס של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של .החברה. באלפי ש"ח מתואמים
רווח נקי .רווח נקי של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה .באלפי ש"ח מתואמים
תזרים - מזומנים תזרים מזומנים של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של .החברה. באלפי ש"ח מתואמים
רווח למניה .הרווח הנקי מחולק בערך הנקוב של המניה
רכוש שוטף .סך הנכסים אשר החברה מתכוננת לממש בטווח של עד שנה
התחייבויות זמן ארוך .סך התחייבויות החברה לטווח ארוך
התחייבויות זמן קצר .סך התחייבויות החברה לזמן הקצר
רווח תפעולי .הרווח הגולמי של החברה בניכוי הוצאות כלליות והנהלה, הוצאות מכירה ומימון
מכפיל רווח .מחושב על ידי חלוקת שווי השוק של החברה (נכון לתקופה המדווחת) ברווח נקי
מכפיל הון .שווי שוק (נכון לתקופה המדווחת) מחולק בהון העצמי של החברה
הון עצמי/מאזן .ההון העצמי מחולק בסך המאזן של החברה
שיעור רווח נקי .סך הרווח נקי מחולק בהכנסות החברה
תשואה על ההון .היחס בין הרווח הנקי להון העצמי