דוחות כספיים רבעונים: דוראה השקעות ופיתוח בע"מ (בפירוק)

שווי חברה : ( ₪ אלפי) הון רשום למסחר:
תקופה 3/11 2/11 1/11 4/10 3/10 2/10
רכוש שוטף 89,916 144,247 146,419 47,308 58,243 78,000
רכוש קבוע 295 307 303 315 207 237
התחייבויות זמן ארוך 193,558 282,693 412,952 379,198 548,533 585,140
התחייבויות זמן קצר 585,056 533,461 395,158 357,868 192,832 155,921
הון עצמי -117,290 -107,847 -111,044 -106,888 -78,327 -67,889
סך מאזן 700,123 747,712 733,981 668,647 703,642 714,002
מכירות 7,986 7,993 7,983 7,602 7,323 7,521
רווח תפעולי 4,075 4,210 4,352 2,384 4,248 11,717
רווח לפני מס -12,266 -13,749 -17,797 -36,413 -14,406 -15,222
רווח נקי -11,772 -12,361 -17,672 -34,376 -13,822 -16,129
רווח למניה -0.36 -0.38 -0.54 -1.13 -0.45 -0.53
תזרים מפעילות שוטפת 1,138 8,776 -2,699 6,811 3,310 4,408
מכפיל רווח הפסד הפסד הפסד הפסד הפסד הפסד
מכפיל הון 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
הון עצמי/מאזן -0.17 -0.14 -0.15 -0.16 -0.11 -0.10
תשואה להון 0.10 0.11 0.16 0.32 0.18 0.24
שיעור רווח נקי -1.47 -1.55 -2.21 -4.52 -1.89 -2.14
* הנתונים באלפי ₪

מקרא

סך מאזן .סך מאזן של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה .באלפי ש"ח מתואמים
הון עצמי הון עצמי של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה .באלפי ש"ח מתואמים
מכירות .מכירות החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים שלה .באלפי ש"ח מתואמים
רווח לפני מס רווח לפני מס של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של .החברה. באלפי ש"ח מתואמים
רווח נקי .רווח נקי של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה .באלפי ש"ח מתואמים
תזרים - מזומנים תזרים מזומנים של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של .החברה. באלפי ש"ח מתואמים
רווח למניה .הרווח הנקי מחולק בערך הנקוב של המניה
רכוש שוטף .סך הנכסים אשר החברה מתכוננת לממש בטווח של עד שנה
התחייבויות זמן ארוך .סך התחייבויות החברה לטווח ארוך
התחייבויות זמן קצר .סך התחייבויות החברה לזמן הקצר
רווח תפעולי .הרווח הגולמי של החברה בניכוי הוצאות כלליות והנהלה, הוצאות מכירה ומימון
מכפיל רווח .מחושב על ידי חלוקת שווי השוק של החברה (נכון לתקופה המדווחת) ברווח נקי
מכפיל הון .שווי שוק (נכון לתקופה המדווחת) מחולק בהון העצמי של החברה
הון עצמי/מאזן .ההון העצמי מחולק בסך המאזן של החברה
שיעור רווח נקי .סך הרווח נקי מחולק בהכנסות החברה
תשואה על ההון .היחס בין הרווח הנקי להון העצמי