דוחות כספיים רבעונים: נביעות - טבע הגליל בע"מ

שווי חברה : ( ₪ אלפי) הון רשום למסחר:
תקופה 3/11 2/11 1/11 4/10 3/10 2/10
רכוש שוטף 78,791 82,321 62,995 54,858 75,035 73,703
רכוש קבוע 138,774 141,952 144,040 145,778 148,694 151,580
התחייבויות זמן ארוך 29,658 30,514 31,460 32,461 33,771 34,879
התחייבויות זמן קצר 105,384 118,202 102,311 91,311 112,010 116,136
הון עצמי 88,171 81,204 78,740 82,393 79,248 75,743
סך מאזן 223,213 229,920 212,511 206,165 225,029 226,758
מכירות 79,388 69,123 53,427 60,569 82,201 73,196
רווח תפעולי 9,680 4,163 -4,185 2,902 5,655 1,968
רווח לפני מס 8,889 3,087 -4,324 2,438 4,527 659
רווח נקי 6,967 2,464 -3,653 3,145 3,505 354
רווח למניה 0.72 0.25 -0.38 0.33 0.36 0.04
תזרים מפעילות שוטפת 18,541 -7,360 4,742 19,057 7,724 9,843
מכפיל רווח הפסד הפסד הפסד הפסד הפסד הפסד
מכפיל הון 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
הון עצמי/מאזן 0.40 0.35 0.37 0.40 0.35 0.33
תשואה להון 0.08 0.03 -0.05 0.04 0.04 0.00
שיעור רווח נקי 0.09 0.04 -0.07 0.05 0.04 0.00
* הנתונים באלפי ₪

מקרא

סך מאזן .סך מאזן של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה .באלפי ש"ח מתואמים
הון עצמי הון עצמי של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה .באלפי ש"ח מתואמים
מכירות .מכירות החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים שלה .באלפי ש"ח מתואמים
רווח לפני מס רווח לפני מס של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של .החברה. באלפי ש"ח מתואמים
רווח נקי .רווח נקי של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה .באלפי ש"ח מתואמים
תזרים - מזומנים תזרים מזומנים של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של .החברה. באלפי ש"ח מתואמים
רווח למניה .הרווח הנקי מחולק בערך הנקוב של המניה
רכוש שוטף .סך הנכסים אשר החברה מתכוננת לממש בטווח של עד שנה
התחייבויות זמן ארוך .סך התחייבויות החברה לטווח ארוך
התחייבויות זמן קצר .סך התחייבויות החברה לזמן הקצר
רווח תפעולי .הרווח הגולמי של החברה בניכוי הוצאות כלליות והנהלה, הוצאות מכירה ומימון
מכפיל רווח .מחושב על ידי חלוקת שווי השוק של החברה (נכון לתקופה המדווחת) ברווח נקי
מכפיל הון .שווי שוק (נכון לתקופה המדווחת) מחולק בהון העצמי של החברה
הון עצמי/מאזן .ההון העצמי מחולק בסך המאזן של החברה
שיעור רווח נקי .סך הרווח נקי מחולק בהכנסות החברה
תשואה על ההון .היחס בין הרווח הנקי להון העצמי