דוחות כספיים רבעונים: א. דורי בניה בע"מ

שווי חברה : ( ₪ אלפי) הון רשום למסחר:
תקופה 1/16 4/15 3/15 2/15 1/15 4/14
רכוש שוטף 435,057 411,769 468,097 543,253 511,196 554,269
רכוש קבוע 31,132 32,952 35,856 37,697 39,489 41,321
התחייבויות זמן ארוך 7,070 7,464 7,926 6,984 350,091 315,943
התחייבויות זמן קצר 360,844 437,820 458,545 465,298 553,380 620,953
הון עצמי 91,092 104,054 143,159 215,101 -251,141 -271,949
סך מאזן 586,723 567,475 625,749 702,772 672,227 685,142
מכירות 209,138 220,843 240,356 261,483 275,715 300,936
רווח תפעולי -5,138 -34,025 -68,353 -45,292 -25,786 -45,097
רווח לפני מס -5,545 -34,458 -69,139 -62,675 -35,440 -55,247
רווח נקי -12,921 -38,895 -72,065 -89,000 -22,514 -51,906
רווח למניה -0.15 -0.58 -0.85 -2.07 -0.65 -1.50
תזרים מפעילות שוטפת -77,584 7,260 -40,108 -59,012 -63,471 -47,238
מכפיל רווח הפסד הפסד הפסד הפסד הפסד הפסד
מכפיל הון 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
הון עצמי/מאזן 0.16 0.18 0.23 0.31 -0.37 -0.40
תשואה להון -0.14 -0.37 -0.50 -0.41 0.09 0.19
שיעור רווח נקי -0.06 -0.18 -0.30 -0.34 -0.08 -0.17
* הנתונים באלפי ₪

מקרא

סך מאזן .סך מאזן של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה .באלפי ש"ח מתואמים
הון עצמי הון עצמי של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה .באלפי ש"ח מתואמים
מכירות .מכירות החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים שלה .באלפי ש"ח מתואמים
רווח לפני מס רווח לפני מס של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של .החברה. באלפי ש"ח מתואמים
רווח נקי .רווח נקי של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה .באלפי ש"ח מתואמים
תזרים - מזומנים תזרים מזומנים של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של .החברה. באלפי ש"ח מתואמים
רווח למניה .הרווח הנקי מחולק בערך הנקוב של המניה
רכוש שוטף .סך הנכסים אשר החברה מתכוננת לממש בטווח של עד שנה
התחייבויות זמן ארוך .סך התחייבויות החברה לטווח ארוך
התחייבויות זמן קצר .סך התחייבויות החברה לזמן הקצר
רווח תפעולי .הרווח הגולמי של החברה בניכוי הוצאות כלליות והנהלה, הוצאות מכירה ומימון
מכפיל רווח .מחושב על ידי חלוקת שווי השוק של החברה (נכון לתקופה המדווחת) ברווח נקי
מכפיל הון .שווי שוק (נכון לתקופה המדווחת) מחולק בהון העצמי של החברה
הון עצמי/מאזן .ההון העצמי מחולק בסך המאזן של החברה
שיעור רווח נקי .סך הרווח נקי מחולק בהכנסות החברה
תשואה על ההון .היחס בין הרווח הנקי להון העצמי