פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 30/06/20
תשלום קרן אחרון 30/06/20
דרוג מעלות + אופק יציב ilBBB+
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 6
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/12/19
תאריך אקס 19/12/19
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 2.53
ערך מתואם ברוטו 102.6
מח"מ 0.56
נטו מקוזז 1.74
נטו להחזקה 0.96
ערך מתואם נטו 102.21
טווח לפדיון 0.57
מרווח ממשלתי 2.48

תיאור אג"ח

שיעבוד שלילי:

החברה התחייבה כי היא לא תיצור שעבוד שוטף כללי נוסף בנוסף לשיעבוד שקיים כבר במועד ההנפקה (שעבוד שוטף כללי מדרגה ראשונה על כלל נכסיה בכפוף לשעבודים הקיימים ולשעבוד ספציפי לרכישת נכס לטובת קרנות המינוף אוריגו), לטובת הבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי של החברה כלפי צד שלישי.

אמות מידה פיננסיות:

• ההון העצמי המתוקנן (הון עצמי מאוחד, לא כולל זכויות מיעוט, בתוספת הלוואות הבעלים ובתוספת דמי סיחור) של החברה לא יפחת מסך של 140 מיליון ש"ח וההון העצמי המאוחד של החברה על פי המאוחדים לא יפחת, עד למועד דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום 30 ביוני 2016 (כולל), מסך של 75 מיליון ש"ח והחל ממועד דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום 30 בספטמבר 2016 , מסך של 100 מיליון ש"ח.

• יחס ההון העצמי המתוקנן של החברה (כולל את זכויות המיעוט) לסך מאזן מאוחד לא יפחת מ 15%.

מגבלה על חלוקה - החברה תהא רשאית לבצע חלוקה רק אם:
(1) כתוצאה מחלוקה כאמור, ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) על פי המאוחדים לא יפחת אל מתחת ל 150 מיליון ש"ח
(2) הן לפני החלוקה והן בעקבותיה, יחס ההון העצמי המתוקנן של החברה למאזן מאוחד לא יפחת מ - 15%.
(3) החברה תהיה רשאית לבצע חלוקה מתוך רווחיה רק אם סכום החלוקה לא יעלה על 40% מרווחיה בכל שנה על פי דין.
(4) הרווחים החשבונאים שמתוכם תבוצע חלוקה על ידי החברה, ככל שתבוצע, לא יכללו רווחי שערוך נטו.

התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב - אם הדירוג שייקבע יהיה נמוך יותר מדירוג הבסיס (BBB+), אזי יעלה שיעור הרבית בשיעור של 0.25% בגין כל דרגה מתחת לדירוג הבסיס עד לתוספת ריבית מקסימלית של 1% לשנה לכל היותר.

מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיננסיות - ככל שהחברה תחרוג מאיזו מההתניות הפיננסיות (הון העצמי מתוקנן מינימאלי, יחס ההון העצמי המתוקנן של החברה לסך מאזן), יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.5% מעל שיעור הריבית שנקבע במכרז. מובהר, כי העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל תיעשה רק פעם אחת במהלך תקופת חריגה כלשהי וכי שיעור הריבית לא יועלה במקרה של חריגות נוספות, מאיזו מההתניות הפיננסיות ככל שיהיו.

• שיעור העלייה המקסימלי של הריבית בגין ירידה בדירוג או חריגה מאמת מידה פיננסית הוא 1%.

הרחבת סדרה - החברה תהיה רשאית ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן או ממחזיקי אגרות החוב הקיימים באותה עת, להנפיק איגרות חוב נוספות בכפוף לכך שיתקיימו כל התנאים המפורטים להלן: (א) החברה תעמוד בכל התניות הפיננסיות (הון העצמי מתוקנן מינימאלי, יחס ההון העצמי המתוקנן של החברה לסך מאזן) גם לאחר ההרחבה, (ב) ההנפקה הנוספת של אגרות חוב כאמור לא תפגע בדירוג אגרות החוב הקיימות, כפי שיהיה ערב הרחבת הסדרה.

פדיון מוקדם - החברה תהא רשאית להעמיד את אגרות החוב לפדיון מוקדם, החל ממועד רישומן למסחר בבורסה.

עילות לפירעון מיידי:

• אם הועמדו לפירעון מיידי: (1) הלוואה ממוסד בנקאי או פיננסי שנטלה החברה בסכום העולה על סך של 35 מיליוני ש"ח, ו/או (2) סדרה אחרת של אגרות חוב של החברה.
• אם ה"ה יצחק חג'ג' ויהודה עידו חג'ג' (בעלי השליטה, במישרין או בעקיפין) יחדלו מלהימנות על בעלי השליטה בחברה מכל סיבה שהיא וזאת למעט במקרה בו אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת את העברת השליטה בחברה.
• אם החברה לא תעמוד באיזו מההתניות הפיננסיות (הון העצמי מתוקנן מינימאלי, יחס ההון העצמי המתוקנן של החברה לסך מאזן מאוחד) במשך 2 רבעונים עוקבים או אם החברה תיצור שעבוד שוטף כללי מדרגה ראשונה על כל נכסיה, נוסף על זה הקיים כיום.
• אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות.
• אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות על ידי חברה מדרגת לתקופה העולה על 60 יום רצופים עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה.
• אם דירוג אגרות החוב יהיה נמוך מדירוג (BBB-) במשך תקופה של 60 ימים.
• אם עיקר פעילותה של החברה אינו בתחום הנדל"ן, או אם בוצעה מכירה לאחר של רוב נכסי החברה, ולא התקבלה למכירה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב ברוב רגיל.
• במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב (סדרה ה'), בניגוד להוראות.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/12/19 3 -- -- 1,396 1,396
30/06/20 3 100 46,548 1,396 47,945
סה"כ 46,548 2,793 49,341
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות