פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 28/11/19
תשלום קרן אחרון 28/11/19
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 4.25
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית רבעוני
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 28/11/19
תאריך אקס 28/11/19
סוג שעבוד קבוע ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 7.43
ערך מתואם ברוטו 102.51
מח"מ 0.04
נטו מקוזז 5.53
נטו להחזקה 0.77
ערך מתואם נטו 102.29
טווח לפדיון 0.04
מרווח ממשלתי 8.23

תיאור אג"ח

פדיון מוקדם חלקי לאגח יא ב - 1.11.16, קובע: 25.10.16

שעבודים:

 • שעבוד מניות כלל החזקות - החברה תשעבד בשעבוד קבוע, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב 2,765,071 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של כלל החזקות עסקי ביטוח שבבעלות החברה, המוחזקות בחשבון נאמן כלל החזקות, וכן את כל הזכויות הנלוות ו/או שתנבענה ממניות אלו, לרבות כל מניות נוספות או נייר ערך אחר שיונפקו בקשר למניות האמורות. כמות מניות כלל החזקות עסקי ביטוח שתשועבדנה תהא כזו אשר תספיק לצורך עמידה ביחס LTV של 133%.
 • חשבון הנאמנות - שעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב על מלוא זכויות החברה מכל מין וסוג ככל שקיימות בקשר עם חשבון הנאמנות על כל תתי חשבונותיו ועל המופקד בו, וכן שעבוד שוטף ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על כל הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניירות הערך שיופקדו מעת לעת בחשבון הנאמנות וכל תמורה שתתקבל בגינם, לרבות פירותיהם.

שחרור בטחונות לאחר ביצוע פדיונות מוקדמים על חשבון קרן אגרות החוב:

בכל מקרה של פדיון מוקדם של קרן אגרות החוב, יבוצע חישוב של יחס LTV נכון ליום המסחר הראשון לאחר ביצוע הפדיון המוקדם, אם יחס ה - LTV למועד זה הנו גבוה מ - 133%, אזי הנאמן ישחרר מהשעבוד כמות מסוימת של מניות משועבדות, באופן שיביא את יחס ה - LTV שיהיה שווה ל 133%.

החלפת בטוחות:

החברה תהיה זכאית, וזאת מבלי שיהיה עליה לקבל את הסכמת הנאמן או מחזיקי אגרות החוב (סדרה יא'), להחליף את השעבוד על המניות המשועבדות, כולן או חלקן, ב:

 • מזומן אשר יופקד בחשבון הנאמנות.
 • ערבות בנקאית אוטונומית צמודה שתונפק על ידי בנק הנמנה על אחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל.

הרחבת סדרה:

החברה תהיה רשאית ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן ו/או מהמחזיקים באגרות החוב (סדרה יא'), להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה יא') ולהנפיק אגרות חוב נוספות מאותה סדרה בכפוף לתנאים הבאים:

 • במועד הרחבת הסדרה, החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה יא') מכח שטר הנאמנות.
 • במועד הרחבת הסדרה, לא מתקיימת איזו מהעילות לפירעון מיידי של אגרות החוב
 • הרחבת הסדרה לכשעצמה, לא תביא להתקיימות עילה לפירעון מיידי או לפגיעה בכושר פירעון אגרות החוב, מיד לאחר ביצוע הרחבת הסדרה כאמור.
 • ככל שה - LTV נכון ליום המסחר שלפני פרסום מסמך ההצעה להרחבת סדרה הנו גבוה מ - 150%, החברה תהא רשאית לבצע הרחבת סדרה כאמור ללא תוספת בטחונות ובלבד שה - LTV לאחר הרחבת הסדרה לא יפחת מ - 150%.
 • ככל שה - LTV נכון ליום המסחר שלפני פרסום מסמך ההצעה להרחבת סדרה הנו שווה או נמוך מ - 150%, החברה תהא רשאית לבצע הרחבת סדרה כאמור באופן שכנגד של 1 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב שהחברה תנפיק במסגרת הרחבת הסדרה, החברה תשעבד לטובת הנאמן מניות כלל החזקות עסקי ביטוח נוספות בשווי שלא יפחת מ - 133% מהערך הנקוב שהוקצה במסגרת הרחבת הסדרה בלבד.

עילות לפירעון מיידי:

 • אם הועמד לפירעון מיידי סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה.
 • אם הועמד לפירעון מיידי חוב של החברה כלפי מוסד פיננסי לרבות גוף מוסדי אשר יתרתו במועד העמדתו לפירעון מיידי עולה על 60 מיליון ש"ח.
 • אם מר אדוארדו אלשטיין (במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתו) יחדל מלהיות בעל השליטה בחברה, מכל סיבה שהיא וקיים חשש ממשי
  שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב (סדרה יא') במלואן במועדן.
 • אם החברה הפרה את התחייבויותיה בקשר עם הרחבת סדרה והכל אם נתן הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה את ההפרה כאמור תוך 14 ימים ממועד ההודעה.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
28/11/19 1.06 100 86,901 923 87,824
סה"כ 86,901 923 87,824
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות