פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בתקבולים
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 31/12/23
תשלום קרן אחרון 31/12/23
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 2.75
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית --
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/12/19
תאריך אקס 19/12/19
סוג שעבוד קבוע ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 26.63
ערך מתואם ברוטו 125.19
מח"מ 3.61
נטו מקוזז 21.01
נטו להחזקה 23.4
ערך מתואם נטו 124.4
טווח לפדיון 4.05
מרווח ממשלתי 27.41

תיאור אג"ח

פירעון על חשבון תשלום ריבית יבוצע ביום 5.3.18, קובע 21.2.2018

בטחונות:


המניות המשועבדות ספציפית - שעבוד קבוע (ואו המחאה על דרך השעבוד, לפי העניין), יחיד, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') בדרך של הפקדה אצל הנאמן בחשבון הנאמנות ורישום שעבוד אצל רשם החברות, על 86,661,049 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. של בז"ן המוחזקות ע"י פטרוליום וכל מניות נוספות או נייר ערך אחר שיונפקו בקשר למניות האמורות, לרבות על כל הזכויות הנלוות למניות אלו, ובכלל זה כל הזכויות הגלומות במניות אלו וכן הפירות הנובעים ממניות אלו, וכן שעבוד קבוע, יחיד ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום וכן המחאת זכות על דרך של שעבוד קבוע, יחיד ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום על החלק היחסי מזכויות החברה וזכויות פטרוליום, לקבלת דמי ניהול מבז"ן.
חשבון הנאמנות - שעבוד קבוע יחיד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') על מלוא זכויות החברה מכל מין וסוג ככל שקיימות מעת לעת בקשר עם חשבון הנאמנות על כל תתי חשבונותיו וכן שעבוד שוטף יחיד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על כל הכספים או הפיקדונות או ניירות הערך שיופקדו מעת לעת בחשבון הנאמנות וכל תמורה שתתקבל בגינם, לרבות פירותיהם.
מניות הנאמנות המשועבדות - שעבוד קבוע (או המחאה על דרך השעבוד, לפי העניין) בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום לטובת הזכאים (נאמנים לסדרות אגרות החוב (סדרה 1), (סדרה ב'),(סדרה ג') ו- (סדרה ד'), ביחד ולחוד, פרו ראטה ביניהם בהתאם ליתרת החוב הבלתי מובטח כלפי כל אחד מהם כפי שזו תהיה במועד הודעת המימוש), בדרך של הפקדה בחשבון הנאמנות המשותף ורישום השעבוד אצל רשם החברות, על 59,161,123 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. של בז"ן המוחזקות ע"י (החברה / פטרוליום) וכל מניות נוספות או נייר ערך אחר שיונפקו בקשר למניות האמורות לרבות על כל הזכויות הנלוות למניות אלו ובכלל זה כל הזכויות הגלומות במניות אלו וכן הפירות הנובעים ממניות אלו, וכן שעבוד קבוע, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום וכן המחאת זכות על דרך של שעבוד קבוע יחיד ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום לטובת הזכאים (ביחד ולחוד), על כל זכויות החברה וזכויות פטרוליום, לקבלת דמי ניהול מבז"ן.
שעבוד על מניות Sakirouva Holding Ltd ועל זכויות החברה לקבל החזר מהלוואת בעלים - ככל שאין מניעה מכוח הוראות כל דין או מכוח התחייבות אחרת או הסכם אחר של החברה או חברה בשליטת החברה, יירשם שעבוד קבוע ללא הגבלה בסכום לטובת הזכאים (ביחד ולחוד), בדרך של רישום השעבוד אצל רשם החברות בגין כלל מניות שקירובה המוחזקות על ידי החברה, המהוות 50% מסך ההון המונפק של שקירובה וכל מניות נוספות או נייר ערך אחר שיונפקו בקשר למניות האמורות, לרבות על כל הזכויות הנלוות למניות אלו ובכלל זה כל הזכויות הגלומות במניות אלו וכן הפירות הנובעים ממניות אלו, וכן יירשם שעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום וכן המחאה על דרך של שעבוד קבוע ללא הגבלה בסכום על כל הלוואות הבעלים הקיימות שהועמדו על ידי החברה.
חשבון הנאמנות המשותף - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה בקשר עם חשבון הנאמנות המשותף על כל תתי חשבונותיו וכן שעבוד שוטף בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על כל הכספים או הפיקדונות או ניירות הערך שיופקדו מעת לעת בחשבון הנאמנות המשותף על כל תתי חשבונותיו בקשר עם מניות הנאמנות המשועבדות וכל תמורה שתתקבל בגינם, לרבות פירותיהם והכול לטובת הזכאים (ביחד ולחוד).

התחייבויות החברה:

• החברה ופטרוליום מתחייבות כי החברה תישאר בעלת 100% מהון המניות המונפק והנפרע של פטרוליום וזאת עד לפירעון מלוא חוב החברה בגין אגרות החוב.
מגבלות על חלוקה - החברה לא תבצע חלוקה (בין במזומן ובין בעין) אלא אם התקבל לכך אישור מראש באסיפה משותפת של מחזיקי אגרות החוב ברוב רגיל.
מגבלות על ביצוע השקעות - תאגידי הקבוצה לא יבצעו, במישרין או בעקיפין, השקעות מכל מין וסוג, אלא אם התקבל לכך אישור מראש באסיפה משותפת של מחזיקי אגרות החוב ברוב רגיל.
מגבלות על עסקאות - כל עסקה, פעולה או התקשרות או החלטה של החברה או של מי מתאגידי הקבוצה עם מי מבעלי השליטה אשר הנה עסקה חריגה או כל עסקה של מי מהתאגידים בקבוצה (לרבות עם כל צד ג') אשר הנה עסקה חריגה ואשר למי מבעלי השליטה יש בהן עניין אישי לרבות התקשרות של החברה עם מי מבעלי השליטה בנוגע לתנאי כהונה, העסקה או מתן שירותים על ידי מי מבעלי השליטה, תהינה טעונות אישור מראש של אסיפה משותפת של מחזיקי אגרות החוב ברוב רגיל.
איסור על כניסה לתחום פעילות חדש - תאגידי הקבוצה לא יעסקו בתחום פעילות כלשהו, למעט החזקה במניות בז"ן וביצוע כל הפעולות והעסקאות בקשר עם החזקת מניות בז"ן כאמור, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש באסיפה משותפת של מחזיקי אגרות החוב ברוב רגיל.
שיעור ריבית ממוצעת על הלוואות - שיעור הריבית הממוצעת המשוקללת בגין כל הלוואות או אשראים חדשים או מימון חדש מכל מין וסוג (לרבות אגרות חוב וכן לרבות הגדלת הלוואה קיימת) שתקבל החברה או מי מתאגידי הקבוצה בתקופה שלאחר מועד חתימת שטר הנאמנות, למעט הלוואות שהנן נחותות ונדחות, לא תעלה על ריבית שנתית של 6% צמוד מדד, אלא אם כן התקבל אישור מראש באסיפה המשותפת של מחזיקי אגרות החוב ברב רגיל.
מגבלות על הפקדת כספים ונכסים בחשבונות בנקים ומוסדות פיננסיים שהינם נושים של החברה או מי מתאגידי הקבוצה - תאגידי הקבוצה לא יבצעו כל הפקדה שהיא במזומן או בשווה מזומן (לרבות ני"ע מכל מין וסוג) בחשבון בנק בבנק שהינו נושה של מי מתאגידי הקבוצה או בידי נושה פיננסי של מי מתאגידי הקבוצה שהחוב המצטבר של תאגידי הקבוצה כלפי אותו בנק או נושה פיננסי עולה על 2 מיליון ש"ח.

עילות לפירעון מיידי:

• בעלי שעבודים על רכוש החברה או רכוש פטרוליום, כולם או חלקם ינקטו הליכים למימוש השעבודים שיש להם על נכסים של החברה או של פטרוליום, כולם או חלקם.
• בתקופה שתחילתה ביום 30.6.2017 - קמה עילה לנושה פיננסי של החברה או של פטרוליום להעמיד את חוב החברה או חוב פטרוליום כלפיו לפירעון מיידי.
• בתקופה שעד ליום 31.7.2017 - תאגיד בנקאי או כל גורם מממן אחר העמיד חוב של החברה או של פטרוליום לפירעון מיידי, והחברה לא הגיעה איתו להסדר תוך 30 ימים ממועד ההעמדה לפירעון.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/12/19 3.75 -- -- 9,682 9,682
31/12/20 2.75 -- -- 7,098 7,098
31/12/21 2.75 -- -- 7,098 7,098
31/12/22 2.75 -- -- 7,098 7,098
31/12/23 29.74 100 258,333 76,820 335,152
סה"כ 258,333 107,797 366,129
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות