פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בתקבולים
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 01/03/23
תשלום קרן אחרון 01/03/23
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 6.7
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית --
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 01/03/23
תאריך אקס --
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה --
ערך מתואם ברוטו --
מח"מ --
נטו מקוזז --
נטו להחזקה --
ערך מתואם נטו --
טווח לפדיון --
מרווח ממשלתי --

תיאור אג"ח

כל עוד נמשך המשא ומתן לגיבוש הסדר עם מחזיקי אגרות החוב של החברה, לא תוכל החברה להמשיך בביצוע תשלומים בגין קרן וריבית של חובותיה לנושיה הפיננסים על פי לוחות הסילוקין הנוכחיים.

ביום 7.9.2016 הושלמה עסקת מכירת חברת הבת אפי פיתוח למר לב לבייב. התמורה בסך של 550 מיליון ש"ח הועברה לחשבונות נאמנות על שם הנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' עד כח') לטובת פרעון מוקדם חלקי ביום 25.9.16.


אמות מידה פיננסיות:

 • החברה מתחייבת, כי היחס בין חוב פיננסי נטו ל - CAP של החברה, לא יעלה על שיעור של 65%.
 • החברה מתחייבת, כי יחס הון עצמי (בניכוי זכויות המיעוט) למאזן מאוחד, לא יפחת משיעור של 18%.
 • החברה מתחייבת, כי בכל עת, ההון המיוחס לבעלים של החברה, על בסיס נתוני הדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים המבוקרים או הסקורים (לפי העניין) המאוחדים, לא יפחת מ - 1.2 מיליארד ש"ח.
מגבלת חלוקת דיבידנד:

 • החברה לא תהיה רשאית לבצע חלוקת דיבידנד אם בשל החלוקה יחס חוב פיננסי נטו ל - CAP, יעלה על 60% , ו/או יחס הון למאזן יפחת מ - 22%.
 • כל עוד אגרות החוב (סדרה כח') לא הועמדו לפירעון מיידי, תהא החברה זכאית לקבל את מלוא הדיבידנדים שיחולקו במזומן או בעין בגין ניירות הערך המשועבדים, בכפוף לתנאים, כדלקמן:
  • היחס בין (א) הערך ההתחייבותי (פארי) של אגרות החוב במועד חלוקת הדיבידנד, לבין (ב) שווי השוק של ניירות הערך המשועבדים בניכוי סכום הדיבידנד שהוכרז בגין ניירות הערך המשועבדים, לא יעלה על שיעור של 75%
  • ככל שתוצאת התחשיב שייערך לעיל תעלה על 75% יועבר לידי החברה חלק מסכום הדיבידנד שחולק בגין ניירות הערך המשועבדים (אם בכלל), בהיקף הנדרש לשם עמידה ביחס הנדרש לשחרור דיבידנד.

מנגנון התאמה בשיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג:

במקרה של כל ירידה במדרגת דירוג מתחת לדירוג A3 או דירוג מקביל, שיעור הריבית על אגרות החוב יעודכן כך שתיווסף לשיעור הריבית השנתית ליתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תוספת בשיעור של 0.25% וזאת, בגין כל מדרגת דירוג מתחת לדירוג הבסיסי. על אף האמור לעיל, התוספת המירבית בגין ירידות במדרגות דירוג, לא תעלה, במצטבר, על שיעור של 1%.

הרחבת סדרת אגרות החוב:

החברה תהא רשאית, מפעם לפעם, ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן ו/או ממחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') באותה העת, להרחיב את סדרת אגרות החוב ולהנפיק אגרות חוב נוספות, ובלבד שהרחבת הסדרה לא תגרום להפרה של אמות המידה הפיננסיות הנ"ל.

עיקרי עילות לפירעון מיידי:

 • אם החברה תחדל מלהמשיך בעסקיה ו/או לנהל את עסקיה כפי שיהיו מעת לעת ו/או תודיע לנאמן על כוונתה לחדול מלהמשיך לעסוק בעסקיה כפי שיהיו מעת לעת ו/או לנהלם ו/או תתעתד לחדול להמשיך בעסקיה כפי שיהיו מעת לעת.
 • אם אגרות החוב (סדרה כח') תפסקנה להיות מדורגות למשך תקופה רצופה של 60 יום רצופים לפחות עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה.
 • אם הועמדה לפירעון מיידי או שהחברה נמנעה מתשלום במועד של תשלומי קרן ו/או ריבית של סדרת אגרות חוב של החברה, בכל סכום שהוא, ו/או אם הועמדו לפירעון מיידי או שהחברה נמנעת מתשלום במועד של חובות של החברה לנושיה הפיננסים (כגון - בנקים ומלווים פיננסים אחרים, למעט מחזיקי אגרות חוב של החברה) בסכום מצטבר העולה על 200 מיליון ש"ח או בסכום מצטבר העולה על 10% מסך ההון המיוחס לבעלים של החברה.
 • אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב (סדרה כח'), וההשעיה כאמור לא בוטלה בתוך 60 ימים.
 • אם חלה הפרת ההתחייבות ביחס לחוב פיננסי נטו ל CAP ו/או הפרת התחייבות ביחס הון למאזן מאוחד ו/או בשמירה על הון עצמי מינימאלי.
 • אם החברה הפרה את התחייבותה בקשר עם חלוקת דיבידנדים.
 • אם מר לב לבייב יחדל להיות בעל השליטה בחברה.
 • דירוג אגרות החוב (סדרה כח') על ידי חברה מדרגת ירד מתחת לדירוג BB או דירוג מקביל לו, והדירוג לא הועלה בחזרה בתוך 60 ימים.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
01/03/23 -- 100 333,328 -- 333,328
סה"כ 333,328 -- 333,328
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות