פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בתקבולים
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 17/05/20
תשלום קרן אחרון 16/05/25
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 5.5
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית --
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 17/05/20
תאריך אקס --
סוג שעבוד קבוע ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 31.98
ערך מתואם ברוטו 102.41
מח"מ 2.18
נטו מקוזז 24.1
נטו להחזקה 29
ערך מתואם נטו 102.41
טווח לפדיון 5.51
מרווח ממשלתי 33.08

תיאור אג"ח

כל עוד נמשך המשא ומתן לגיבוש הסדר עם מחזיקי אגרות החוב של החברה, לא תוכל החברה להמשיך בביצוע תשלומים בגין קרן וריבית של חובותיה לנושיה הפיננסים על פי לוחות הסילוקין הנוכחיים.

ביום 7.9.2016 הושלמה עסקת מכירת חברת הבת אפי פיתוח למר לב לבייב. התמורה בסך של 550 מיליון ש"ח הועברה לחשבונות נאמנות על שם הנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' עד כח') לטובת פרעון מוקדם חלקי ביום 25.9.16.

שעבודים:

  • שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על 14,513,698 מניות של אפריקה נכסים, אשר בבעלות החברה, המהוות 51% מהונה המונפק והנפרע של אפריקה נכסים, לרבות כל הפירות הנובעים ו"הזכויות הנלוות" הקשורות למניות אלה.
  • שעבוד שוטף יחיד מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על מלוא זכויות החברה בהלוואות בעלים (ככל שקיימות), לרבות בהסכמים אשר מכוחם ניתנו ו/או יינתנו הלוואות הבעלים,שהעמידה ו/או תעמיד החברה לאפריקה נכסים.
  • שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה על דרך ההמחאה, ללא הגבלה בסכום, על מלוא זכויותהחברה לקבלת דמי ניהול מאפריקה נכסים.
  • שעבוד שלילי - עד למועד הסילוק המלא של האג"ח מתחיבת החברה ביחס לכל נכסיה העצמיים הקיימים או העתידיים שלא לשעבדם, למשכנם או להעמידם כבטוחה ללא הסכמת מחזיקי האג"ח שתתקבל ברוב רגיל.

התניות פיננסיות:

• החברה מתחייבת לעמידה ב- LTV ביחס של 100% לערך התחייבותיה עד למועד הסילוק המלא של אג"ח.
• יחס של החברה בין חוב פיננסי נטו ל CAP לא יעלה על 70%.
• בכל מקרה שבו יתקבלו אצל החברה כספים בגין מכירת הנכסים המשועבדים תחולק התמורה נטו בין מחזיקי האג"ח(כז) לבין מחזיקי אג"ח (כו) פרו ראטה לסכום החוב (פארי) של אג"ח במועד המימוש, תהיה החברה חייבת לבצע פירעון מוקדם של יתרת האג"ח. הסכום שישולם יהיה הגבוה מבין:
(1) היתרה הבלתי מסולקת של קרן אג"ח
(2) שווי שוק של יתרת האג"ח אשר יקבע ע"פ הגבוה מבין:(א) שער הנעילה של אג"ח בסוף יום המסחר או, (ב) שער הנעילה הממוצע ב- 30 ימי המסחר שקדמו למועד המימוש.
• ההיקף המזערי לביצוע פירעון מוקדם לא יפחת מ 50 מיליון ש"ח.
• לא יבוצע פירעון מוקדם אם לאחר הפירעון מהמוקדם, התשלום האחרון בגין קרן אג"ח יעמוד על פחות מ 3.2 מיליון ש"ח.
• במקרה והחברה תרצה לבצע פירעון מוקדם רצוני של אג"ח, תשלם את הסכום הגבוה מבין:
(1) היוון יתרת תזרים מזומנים של אג"ח לפי תשואת אג"ח ממשלתי + 1%.
(2) יתרה בלתי מסולקת של אג"ח
(3) שווי השוק של יתרת אג"ח אשר ייקבע ע"פ הגבוה מבין:(א) שער הנעילה בסוף יום המסחר או (ב) שער הנעילה הממוצע ב 30 ימי המסחר שקדמו לביצוע הפירעון המוקדם הרצוני.
• איחור בתשלום קרן וריבית העולה על 7 ימים, יישא ריבית פיגורים בשיעור השווה לריבית של אג"ח +6% או ריבית בשיעור הריבית הממוצעת אותה גובים בנק הפועלים ובנק לאומי על חריגה בחשבונות, לפי הנמוך מבניהן.
• עילות לפירעון מידי:
- אם יוטל עיקול, תבוצע פעולה של הוצאה לפועל או ימונה כונס נכסים.
- אם סדרה אחרת של אג"ח של החברה הועמדה לפירעון מידי.
- אם החברה תמוזג כחברת יעד לחברה אחרת ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי האג"ח.
- אם אג"ח תפסקנה להיות מדורגות
- אם החברה לא תפרסם דוחות כספיים עד חלוף 60 ימים מהמועד הקבוע לפרסום.
- מכירת מניות ע"י בעל השליטה באופן שהחזקתו תרד מתחת ל- 45%. לאחר ביצוע התחייבות השקעה של 200 מיליון ₪, יוכל להחזיק לכל הפחות 33%.
- בעל השליטה יחזיק למעלה מ- 50% ממניות חברת ממורנד.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
17/05/20 3.4 15.53 115,119 25,201 140,319
16/11/20 2.87 -- -- 21,287 21,287
16/05/21 2.87 16.89 125,215 21,287 146,501
16/11/21 2.3 -- -- 17,029 17,029
16/05/22 2.3 16.89 125,215 17,029 142,244
16/11/22 1.72 -- -- 12,772 12,772
16/05/23 1.72 16.89 125,215 12,772 137,987
16/11/23 1.15 -- -- 8,515 8,515
16/05/24 1.15 16.89 125,215 8,515 133,729
17/11/24 0.57 -- -- 4,257 4,257
16/05/25 0.57 16.89 125,215 4,257 129,472
סה"כ 741,193 152,920 894,113
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות