פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בתקבולים
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 17/05/20
תשלום קרן אחרון 16/05/25
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 5.5
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית --
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 16/11/19
תאריך אקס 04/11/19
סוג שעבוד קבוע ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 43.45
ערך מתואם ברוטו 111.75
מח"מ 1.91
נטו מקוזז 32.31
נטו להחזקה 37.94
ערך מתואם נטו 111.29
טווח לפדיון 5.59
מרווח ממשלתי 44.47

תיאור אג"ח

כל עוד נמשך המשא ומתן לגיבוש הסדר עם מחזיקי אגרות החוב של החברה, לא תוכל החברה להמשיך בביצוע תשלומים בגין קרן וריבית של חובותיה לנושיה הפיננסים על פי לוחות הסילוקין הנוכחיים.

ביום 7.9.2016 הושלמה עסקת מכירת חברת הבת אפי פיתוח למר לב לבייב. התמורה בסך של 550 מיליון ש"ח הועברה לחשבונות נאמנות על שם הנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' עד כח') לטובת פרעון מוקדם חלקי ביום 25.9.16.

שעבודים:

  • שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על 14,513,698 מניות של אפריקה נכסים, אשר בבעלות החברה, המהוות 51% מהונה המונפק והנפרע של אפריקה נכסים, לרבות כל הפירות הנובעים ו"הזכויות הנלוות" הקשורות למניות אלה.
  • שעבוד שוטף יחיד מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על מלוא זכויות החברה בהלוואות בעלים (ככל שקיימות), לרבות בהסכמים אשר מכוחם ניתנו ו/או יינתנו הלוואות הבעלים,שהעמידה ו/או תעמיד החברה לאפריקה נכסים.
  • שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה על דרך ההמחאה, ללא הגבלה בסכום, על מלוא זכויותהחברה לקבלת דמי ניהול מאפריקה נכסים.
  • שעבוד שלילי - עד למועד הסילוק המלא של האג"ח מתחיבת החברה ביחס לכל נכסיה העצמיים הקיימים או העתידיים שלא לשעבדם, למשכנם או להעמידם כבטוחה ללא הסכמת מחזיקי האג"ח שתתקבל ברוב רגיל.

התחייבויות החברה:

  • היחס בין החוב פיננסי נטו ל CAP לא יעלה על 70%.

קיימות מספר עילות לפרעון מיידי, ביניהן:

  • הפסקת הדרוג של האג"ח לתקופה העולה על 90 יום.
  • מכירת מניות ע"י לב לבייב באופן שהחזקתו תרד מתחת ל- 45%. לאחר ביצוע התחייבות השקעה של 200 מיליון ₪, יוכל להחזיק לכל הפחות 33%.
  • לב לבייב יחזיק למעלה מ- 50% ממניות חברת ממורנד.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
16/11/19 4 -- -- 42,078 42,078
17/05/20 4 16.67 175,327 42,078 217,405
16/11/20 3.33 -- -- 35,065 35,065
16/05/21 3.33 16.67 175,327 35,065 210,392
16/11/21 3.58 -- -- 37,695 37,695
16/05/22 3.58 16.67 175,327 37,695 213,022
16/11/22 2.69 -- -- 28,271 28,271
16/05/23 2.69 16.67 175,327 28,271 203,598
16/11/23 1.79 -- -- 18,848 18,848
16/05/24 1.79 16.67 175,327 18,848 194,175
17/11/24 0.9 -- -- 9,424 9,424
16/05/25 0.9 16.67 175,327 9,424 184,751
סה"כ 1,051,961 342,764 1,394,726
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות