פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 31/12/19
תשלום קרן אחרון 31/12/19
דרוג מעלות + אופק יציב BBB+
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 6.55
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/12/19
תאריך אקס 31/12/19
סוג שעבוד קבוע ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 3.8
ערך מתואם ברוטו 102.46
מח"מ 0.13
נטו מקוזז 3.22
נטו להחזקה -0.11
ערך מתואם נטו 102.09
טווח לפדיון 0.13
מרווח ממשלתי 3.76

תיאור אג"ח

שיעבודים:

 • להבטחת התחייבויות החברה למחזיקי אגרות החוב תעמיד קבוצת חג'ג', בעלת השליטה בחברה, לטובת הנאמן ערבות מלאה, מוגבלת בסכום שלא יעלה על סך של מאה מיליון ש"ח.
 • שעבוד שלילי - החברה מתחייבת כי לא תיצור שעבוד שוטף שיחול כמקשה אחת על כלל נכסיה לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי.
 • בטוחה שניתנה להבטחת אגרות חוב לא תהיה ניתנת להחלפה או לשינוי לרבות שינוי בתנאי הבטוחה.

אמות מידה פיננסיות:

 • הון עצמי מינימאלי - ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) על פי דוחותיה הכספיים לא יפחת מסך של 45 מיליון ש"ח.

 • יחס הון למאזן - עד למועד פירעון 30% מקרן אגרות החוב של החברה, יחס ההון העצמי המתוקנן של החברה לסך מאזן לא יפחת מ 40%, לאחר פירעון 30% מקרן אגרות החוב של החברה יחס הון למאזן לא יפחת מ 30%.

 • שיעור הרווח הגולמי המינימאלי - שיעור הרווח הגולמי של החברה על פי המאוחדים לא יפחת בתקופת הדו"ח המצטברת (מתחילת אותה שנה קלנדרית בה מבוצעת הבדיקה) או בתקופת 12 החודשים שקדמו למועד הדו"ח מ- 25%.

 • הרחבת סדרה - הרחבת סדרת אגרות החוב תבוצע בכפוף לכך שיתקיימו כל התנאים המפורטים להלן: (א) סך כל אגרות החוב שתנפיק החברה מעת לעת, כולל אגרות החוב הנוספות שתונפקנה בהרחבה כאמור בסעיף זה לעיל לא יעלה על 100 מיליון ש"ח ע.נ., (ב) החברה תעמוד בכל התניות הפיננסיות (הון עצמי מינימאלי, יחס הון למאזן, שיעור הרווח הגולמי המינימאלי) גם לאחר ההרחבה, (ג) ההנפקה הנוספת של אגרות חוב כאמור לא תפגע בדירוג אגרות החוב הקיימות, כפי שיהיה הדירוג באותו מועד (לפני הרחבת הסדרה).

 • מגבלה על חלוקה - החברה לא תבצע חלוקה אם כתוצאה מחלוקה כאמור יפחת ההון העצמי המתוקנן של החברה אל מתחת ל 100 מיליון ש"ח וזאת על פי המאוחדים. בנוסף לאמור לעיל, מתחייבת החברה כי: (א) החברה תהיה רשאית לבצע חלוקה מתוך רווחיה רק אם סכום החלוקה לא יעלה על 40% מרווחיה בכל שנה על פי דין, ו- (ב) הרווחים החשבונאיים שמתוכם תבוצע חלוקה על ידי החברה לא יכללו רווחי שערוך נכסים נטו ככל שהופרשו.

 • מגבלה על רכישת נכסים מקבוצת חג'ג' ו/או לבעלי השליטה בה - החברה מתחייבת כי לא תרכוש נכסים כלשהם מקבוצת חג'ג' או מה"ה צחי חג'ג' ו/או עידו חג'ג', בעלי השליטה בחברה בשרשור סופי, אלא באישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה.

 • פיצוי עבור ירידת דירוג - אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מדירוג (BBB+, יציב) (דירוג בסיס) יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.25% לשנה עבוד כל ירידה במדרגה אחת של דירוג ועד לעלייה מקסימאלית של 1% בשיעור הריבית.

 • ככל שאגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות מסיבה התלויה בחברה לתקופה העולה על 21 ימים, לפני פירעונן הסופי תיחשב הפסקת הדירוג כהורדת דירוג של אגרות החוב בדרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס ולכן שיעור הריבית שיחול ממועד הפסקת הדירוג יהיה שיעור הריבית שייקבע במכרז בתוספת 0.25%.

עילות לפירעון מיידי:

 • אם הועמדו לפירעון מיידי: (1) הלוואה ממוסד בנקאי או פיננסי שנטלה החברה או קבוצת חג'ג' בסכום העולה על סך של 20 מיליוני ש"ח, או (2) סדרה אחרת של אגרות חוב של החברה או של קבוצת חג'ג' או אם החברה לא פרעה חוב מהותי במועד שנקבע לתשלומו והפרה זו לא תוקנה בתוך 45 ימים מהמועד שנקבע לתשלומו.

 • אם ה"ה יצחק חג'ג' ויהודה עידו חג'ג' (בעלי השליטה) יחדלו מלהימנות על בעלי השליטה בחברה (בשרשור סופי) מכל סיבה שהיא וזאת למעט במקרה בו אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת את העברת השליטה בחברה.

 • אם החברה הרחיבה את סדרת אגרות החוב בניגוד להוראות.

 • אם ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) על פי דוחותיה הכספיים יפחת מההון העצמי המינימאלי, במשך 2 רבעונים עוקבים.

 • אם עד למועד פירעון 30% מקרן אגרות החוב של החברה יחס ההון למאזן יפחת מ - 40%, במשך 2 רבעונים עוקבים. אם לאחר פירעון 30% מקרן אגרות החוב יחס ההון למאזן יפחת מ -  30% , במשך שני רבעונים עוקבים.

 • אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות.

 • אם עיקר פעילותה של החברה אינו בתחום הנדל"ן, או אם בוצעה מכירה שלרוב נכסי החברה.

 • אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות על ידי חברה מדרגת לתקופה העולה על 60 יום רצופים עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה.

 • אם דירוג אגרות החוב יהיה נמוך מדירוג BBB מינוס על פי דירוג מעלות או כל דירוג המקביל לו במשך תקופה של רבעון קלנדרי אחד.

 • אם קיים חשש שהערבות שהעמידה קבוצת חג'ג' לטובת מחזיקי אגרות החוב אינה בתוקף או ייקבע על ידי ערכאה משפטית או מעין משפטית כי הערבות אינה בתוקף.

 • אם החברה תפר את המגבלה רכישת נכסים מקבוצת חג'ג' ו/או לבעלי השליטה בה.

 • אם שיעור הרווח הגולמי של החברה על פי המאוחדים יפחת בתקופת הדו"ח המצטברת או בתקופת 12 החודשים שקדמו למועד הדו"ח משיעור הרווח הגולמי המינימאלי במשך 3 רבעונים עוקבים.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/12/19 3.28 100 16,650 545 17,195
סה"כ 16,650 545 17,195
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות