פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 01/12/19
תשלום קרן אחרון 01/12/25
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 5
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 01/12/19
תאריך אקס 25/11/19
סוג שעבוד קבוע ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 6.51
ערך מתואם ברוטו 104.1
מח"מ 2.69
נטו מקוזז 4.85
נטו להחזקה 4.97
ערך מתואם נטו 103.52
טווח לפדיון 6.05
מרווח ממשלתי 7.6

תיאור אג"ח

שעבודים:
 • מניות משועבדות - שעבוד קבוע, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום על מלוא מניות דורי אנרגיה אשר תהיינה בבעלות החברה נכון למועד השעבוד, נכון למועד שטר זה הינן 10,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. של דורי אנרגיה, המהוות נכון למועד שטר זה 50% מההון המונפק והנפרע של דורי אנרגיה, כולל כל הזכויות הנלוות אליהן.
 • חשבון נאמנות - שעבוד קבוע, ראשון בדרגה, יחיד, ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה בחשבון הנאמנות ושעבוד שוטף, ראשון בדרגה, יחיד, ללא הגבלה בסכום על כל הכספים ו/או הפקדונות ו/או ניירות הערך המופקדים ו/או שיופקדו מעת לעת בחשבון הנאמנות וכל תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם.
 • הלוואות בעלים - שעבוד קבוע, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על מלוא זכויות החברה בקשר עם הלוואות הבעלים הקיימות לדורי אנרגיה.
 • שעבוד שלילי על המניות המשועבדות והלוואות הבעלים המשועבדות -  במהלך תקופת הביניים (התקופה שתחילתה במועד שטר זה וסיומה במועד בו רשמה החברה את השעבודים על הנכסים המשועבדים ברשם החברות) החברה מתחייבת כי היא לא תשעבד, תמשכן או תמחה לטובת צד שלישי כלשהו את הנכסים המשועבדים (מניות משועבדות, חשבון נאמנות, הלוואות בעלים) להבטחת חוב או התחייבות כלשהי, ללא הסכמת אסיפת מחזיקי אגרות החוב מראש בהחלטה מיוחדת.
 • מנגנון התאמת שיעור הריבית כתוצאה מיצירת שעבודים על הנכסים המשועבדים לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב - החל ממועד רישום השיעבוד, יופחת שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור של 1%, וזאת בגין התקופה שתחילתה ממועד רישום השעבוד וסיומה במועד פירעון מלוא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב.
 • התחייבות שלא ליצור שעבוד שוטף - החברה מתחייבת שלא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי, ללא הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') בהחלטה רגילה.

אמות מידה פיננסיות:

 • ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) לא יפחת מסך של 140 מיליון ש"ח (סכום זה לא יוצמד למדד).
 • יחס הון עצמי (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) למאזן, על בסיס מאוחד, לא יפחת משיעור של 12%.
 • יחס החוב הפיננסי נטו ל - CAP נטו לא יעלה על שיעור של 75%.

חלוקה - החברה תהיה רשאית לבצע חלוקה בכפוף לתנאים הבאים:

 • בעקבות החלוקה לא יפחת ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) מתחת ל - 180 מיליון ש"ח.
 • בעקבות החלוקה לא ירד יחס הון עצמי (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) למאזן, על בסיס מאוחד, מתחת לשיעור של 14%.
 • החברה עומדת בהתחייבויותיה המהותיות על פי שטר נאמנות זה.
 • סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווח הנקי של החברה המצטבר על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים.

מנגנון התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיננסיות:

 • ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) לא יפחת מסך של 160 מיליון ש"ח (סכום זה לא יוצמד למדד).
 • יחס הון עצמי (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) למאזן, על בסיס מאוחד, לא יפחת משיעור של 14%.
 • יחס חוב הפיננסי נטו ל - CAP נטו לא יעלה על שיעור של 70%.
 • אם החברה תחרוג מאחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות לעיל, יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.3% בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה הפיננסיות עד לסך מצטבר של 0.6%. העלאת שיעור הריבית בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה פיננסיות תיעשה רק פעם אחת בגין חריגה מאותה אמת מידה פיננסית, ככל שתהא חריגה כאמור, ושיעור הריבית לא יועלה פעם נוספת במקרה שהחריגה מאותה אמת המידה פיננסית תימשך.

תנאים להרחבת סדרה:

 • החברה תהא רשאית להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה ח׳) ולהנפיק אגרות חוב (סדרה ח׳) נוספות וזאת עד לגודל סדרה מקסימאלי של 180 מיליון ש"ח ע.נ.
 • החברה אינה נמצאת בהפרה של איזו מאמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל במועד הבדיקה האחרון שקדם להרחבת הסדרה וכן כי מיד בסמוך לאחר הרחבת הסדרה החברה תעמוד בכל אמות המידה הפיננסיות הללו.
 • במועד ההנפקה הנוספת לא מתקיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.
 • החברה עומדת בהתחייבויותיה המהותיות על פי שטר נאמנות זה.
 • במקרה שהחברה תבחר בעתיד לדרג את אגרות החוב (סדרה ח'), הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ח') תהא כפופה להיעדר פגיעה בדירוג אגרות החוב כפי שיהיה ערב ביצוע הרחבת הסדרה.

עילות לפירעון מיידי:

 • אם החברה תמכור לאחרים את כל נכסיה או את עיקר נכסיה, ולא התקבלה למכירה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') מראש בהחלטה רגילה.
 • אם החברה תבצע שינוי של עיקר פעילותה. לצורך סעיף זה, עיקר פעילותה של
  החברה (בין במישרין ובין באמצעות תאגידים בשליטתה) יהא באחד או יותר מתחומי הפעילות שלהלן: נדל"ן ו/או אנרגיה.
 • אם החברה לא עמדה באיזו מאמות המידה הפיננסיות המפורטות  לעיל במשך תקופה של שני רבעונים קלנדרים רצופים.
 • אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות.
 • אם החברה הפרה את התחייבויותיה בקשר עם השעבוד השלילי.
 • אם סדרת אגרות חוב אחרת של החברה הועמדה לפירעון מיידי או אם חוב מהותי של החברה הועמד לפירעון מיידי.
 • אם החברה תבצע הרחבה של סדרת אגרות החוב (סדרה ח') בניגוד להוראות.
 • אם הועברה השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, ולא התקבלה להעברת השליטה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') בהחלטה מיוחדת, טרם
  העברת השליטה. בעל השליטה בחברה במועד הנפקת אגרות החוב (סדרה ח') הינו מר עמוס לוזון.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
01/12/19 2.5 7.69 13,084 4,254 17,339
01/06/20 2.31 7.69 13,084 3,927 17,011
01/12/20 2.12 7.69 13,084 3,599 16,683
01/06/21 1.92 7.69 13,084 3,272 16,356
01/12/21 1.73 7.69 13,084 2,944 16,028
01/06/22 1.54 7.69 13,084 2,621 15,705
01/12/22 1.35 7.69 13,084 2,293 15,377
01/06/23 1.16 7.69 13,084 1,965 15,050
01/12/23 0.96 7.69 13,084 1,638 14,722
01/06/24 0.77 7.69 13,084 1,310 14,395
01/12/24 0.58 7.69 13,084 983 14,067
01/06/25 0.38 7.69 13,084 655 13,740
01/12/25 0.19 7.73 13,158 328 13,485
סה"כ 170,170 29,788 199,958
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות