פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 01/03/20
תשלום קרן אחרון 01/03/21
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 6.5
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 01/03/20
תאריך אקס 23/02/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 9.18
ערך מתואם ברוטו 100.82
מח"מ 0.84
נטו מקוזז 7.77
נטו להחזקה 7.17
ערך מתואם נטו 100.7
טווח לפדיון 1.37
מרווח ממשלתי 8.97

תיאור אג"ח

שעבודים:

אגרות החוב (סדרה ב') אינן מובטחות בשעבודים.

אמות מידה פיננסיות:


 • יחס הון עצמי למאזן לא יפחת משיעור של 20%.
 • ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של 60 מיליון ש"ח.

מגבלות חלוקה:

החברה תהיה רשאית לבצע חלוקה בכל עת, ובכלל זה לחלק דיבידנדים, בכפוף למגבלות המצטברות הבאות:

 1. ההון העצמי של החברה בניכוי סכום הדיבידנד לא יפחת מ- 120 מיליון ש"ח, וזאת בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה.
 2. החברה לא תבצע חלוקה כל עוד מתקיים בדוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו,
  שקדמו למועד קבלת ההחלטה על החלוקה, אחד או יותר מסימני האזהרה הקבועים.
 3. יחס הון עצמי למאזן (מאוחד) לא ירד, בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק, מתחת לשיעור של 30%.
 4. החברה עומדת בהתחייבויותיה המהותיות על פי שטר נאמנות זה.
 5. סכום החלוקה במצטבר החל מיום 1 לינואר 2016 , לא יעלה על תוצאת החיבור של סכום העודפים על פי דוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 ורווח הנקי של החברה מיום 1 לינואר 2016 הכל מוכפל ב- 50% והכל על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים השנתיים המבוקרים האחרונים.
סך נזילות מינימאלי:

החברה מתחייבת כי אמצעיה הנזילים (מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לזמן קצר (לרבות פיקדונות וניירות ערך)) בתום כל רבעון לא יפחתו מסך השווה לתשלום/תשלומי הריבית שעליה לשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') במועד התשלום הבא.

תנאים להרחבת סדרת אגרות החוב:

החברה תהא רשאית, מפעם לפעם, להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה ב׳) ולהנפיק אגרות חוב (סדרה ב׳) נוספות, ובלבד שיתקיימו התנאים שלהלן:

 • החברה אינה נמצאת בהפרה של איזו מאמות המידה הפיננסיות הנ"ל במועד הבדיקה האחרון שקדם להרחבת הסדרה וכן כי מיד בסמוך לאחר הרחבת הסדרה החברה תעמוד בכל אמות המידה הפיננסיות האמורות וזאת בהסתמך על הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו עובר למועד ההרחבה ובהתחשב בסכום הגיוס הנובע מהרחבת הסדרה.
 • החברה עומדת בהתחייבויותיה המהותיות על פי שטר נאמנות זה.
 • סך סדרת אגרות החוב (סדרה ב'), לאחר ההרחבות, אינו עולה על סך של 75 מיליון ש"ח ע"נ.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
01/03/20 3.25 50 30,000 1,950 31,950
01/09/20 1.62 -- -- 975 975
01/03/21 1.62 50 30,000 975 30,975
סה"כ 60,000 3,900 63,900
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות