פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 30/04/20
תשלום קרן אחרון 30/04/23
דרוג מעלות + אופק יציב A+
דרוג מידרוג + אופק יציב A1
שיעור ריבית 4.5
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/10/19
תאריך אקס 22/10/19
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 1.32
ערך מתואם ברוטו 102.1
מח"מ 1.93
נטו מקוזז 1.01
נטו להחזקה 0.52
ערך מתואם נטו 101.78
טווח לפדיון 3.54
מרווח ממשלתי 1.11

תיאור אג"ח

שיעבודים:

שיעבוד שלילי - החברה מתחייבת לא ליצור שעבוד שוטף כללי על נכסיה לטובת צד שלישי, אלא אם החברה תיצור במקביל ליצירת השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי, שעבוד שוטף,
בנוסח המוסכם על הנאמן, באותה דרגה לטובת מחזיקי אגרות החוב להבטחת מלוא התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ושעבוד זה יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן או עד לביטול השעבוד האמור אשר ניתן לטובת הצד השלישי הנ"ל.

אמות מידה פיננסיות:
 • ההון המיוחס לבעלי מניות החברה על פי המאוחדים לא יפחת מ - 1.35 מיליארד ש"ח במשך שני רבעונים רצופים.
 • יחס החוב למאזן על פי המאוחדים לא יעלה על 80% במשך 2 רבעונים עוקבים רצופים.
 • יחס החוב לרווח גולמי על פי המאוחדים מחושב על בסיס 4 רבעונים אחרונים, לא יעלה על 18 במשך 2 רבעונים עוקבים רצופים.
 • מגבלות על חלוקת דיבידנד - החברה מתחייבת שלא לבצע חלוקה באיזה מהמקרים הבאים, לרבות מצב בו, ככל שתתבצע חלוקה, יתרחש אחד מהמקרים שלהלן כתוצאה מהחלוקה כאמור:
  • אם ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה על פי המאוחדים יקטן מתחת ל 1.85 מיליארד ש"ח.
  • אם היחס בין חוב פיננסי נטו לבין מאזן נטו על פי המאוחדים יעלה על 75%
  • אם היחס בין חוב פיננסי נטו לבין הרווח הגולמי על פי המאוחדים מחושב על בסיס 4 רבעונים אחרונים, יעלה על 16.
 • מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג:
  • אם הדירוג שייקבע הנו נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס (A2) יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.5% מעל שיעור הריבית שנקבע במכרז.
  • במקרה של הורדת דירוג מעבר לשתי דרגות, יעלה שיעור הריבית בשיעור של 0.25% נוספים לכל ירידה בדירוג.
  • מובהר כי בשום מקרה לא יעלה שיעור הריבית הנוספת על 1%.
 • מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיננסיות- במקרה בו לא תעמוד החברה בהון המינימאלי או ביחס החוב למאזן או ביחס החוב לרווח גולמי, יועלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.25% בגין כל חריגה מאמת מידה פיננסית זו. מובהר, כי העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל תיעשה פעם אחת בלבד, כך שלא יהיה בהפרה של יותר מאמת מידה אחת בו זמנית או בהתמשכות ההפרה או ההפרות כאמור מעבר לרבעון אחד כדי לזכות את מחזיקי אגרות החוב בתוספת הריבית פעם נוספת.
 • שיעור העלייה המקסימלי של הריבית בגין ירידה בדירוג או בגין חריגה מאמת מידה פיננסית הוא 1%.
 • הרחבת סדרה - החברה רשאית להנפיק אגרות חוב (סדרה י"ג) נוספות ובלבד שהתקבל אישור מראש של חברת דירוג כי אין בהנפקת אגרות החוב הנוספות כדי לפגוע בדירוג אגרות החוב הקיימות מאותה הסדרה. כמו כן, לא תתבצע הרחבת סדרה ככל וטרם הרחבת הסדרה החברה לא עומדת באמות המידה הפיננסיות (ההון המיוחס לבעלי מניות החברה, יחס החוב למאזן, יחס החוב לרווח גולמי).
 • פדיון מוקדם - החברה תהא רשאית להעמיד את אגרות החוב לפדיון מוקדם מלא או חלקי בכל עת, אך לא לפני שחלפו לפחות 60 יום ממועד רישום אגרות החוב למסחר בבורסה. ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ - 1 מיליון ש״ח.

עילות לפירעון מיידי:

 • אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על נכס מהותי בחברה, למעט אם השעבוד הינו להבטחת חוב שהינו ללא זכות חזרה לחברה.
 • בוצע שינוי של עיקר פעילותה של החברה באופן שעיקר פעילות החברה אינו בתחום הנדל"ן, או בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה.
 • אם הועמד לפירעון מיידי אחד מאלה: (1) סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה,
  או (2) חוב של החברה כלפי מוסד פיננסי בהיקף העולה על 200 מיליון ש"ח.
 • אם במשך תקופה של 60 ימים רצופים, אגרות החוב לא תהינה מדורגות על ידי אף
  חברת דירוג, עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה בלבד.
 • אם דירוג אגרות החוב ירד מתחת לדירוג Baa3 של מידרוג או של חברה מדרגת אחרת.
 • אם תועבר השליטה בחברה ללא שהתקיים אחד מהתנאים הבאים: (1) התקבל אישור
  מראש של חברה מדרגת כי לא תחול ירידה בדירוג אגרות החוב כתוצאה מהעברת השליטה, או (2) העברת השליטה אושרה בהחלטה מיוחדת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב.
 • אם תרשם הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה למשך תקופה של רבעון
  אחד.
 • אם ההון המיוחס לבעלי מניות החברה על פי המאוחדים יפחת מתחת ל 1.35 מיליארד ש"ח במשך תקופה של 2 רבעונים רצופים.
 • אם יחס החוב למאזן על פי המאוחדים עלה מעל 80% וההפרה לא תוקנה במשך 2 רבעונים רצופים.
 • אם יחס החוב לרווח גולמי עלה על 18 וההפרה לא תוקנה במשך 2 רבעונים רצופים.
 • החברה הפרה את התחייבותה בקשר עם חלוקת דיבידנד.
 • אם החברה תיצור שעבוד בניגוד להוראות.
 • אם החברה תבצע הרחבת סדרה בניגוד להוראות.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/10/19 2.25 -- -- 8,579 8,579
30/04/20 2.25 25.35 96,670 8,579 105,249
31/10/20 1.68 -- -- 6,400 6,400
30/04/21 1.68 25.35 96,670 6,400 103,070
31/10/21 1.11 -- -- 4,230 4,230
30/04/22 1.11 25.35 96,670 4,230 100,900
31/10/22 0.54 -- -- 2,050 2,050
30/04/23 0.54 23.94 91,299 2,050 93,350
סה"כ 381,309 42,520 423,829
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות