פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 01/06/20
תשלום קרן אחרון 01/06/26
דרוג מעלות + אופק יציב A+
דרוג מידרוג + אופק יציב A1
שיעור ריבית 4.4
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 01/12/19
תאריך אקס 19/11/19
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.51
ערך מתואם ברוטו 101.41
מח"מ 3.56
נטו מקוזז 0.27
נטו להחזקה -0.55
ערך מתואם נטו 101.16
טווח לפדיון 6.77
מרווח ממשלתי 1.36

תיאור אג"ח

היעדר בטוחות

• אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד או בכל אופן אחר.

• שעבוד שוטף שלילי - החברה מתחייבת, כי כל זמן שאגרות החוב (סדרה י"ב) טרם נפרעו במלואן, לא ליצור שעבוד שוטף כללי על נכסיה לטובת צד שלישי.


מגבלות על חלוקת דיבידנד

החברה מתחייבת שלא לבצע חלוקה לרבות לחדול מלחלק דיבידנד לבעלי מניותיה, באיזה מהמקרים הבאים, לרבות מצב בו, ככל שתתבצע חלוקה, יתרחש אחד מהמקרים שלהלן כתוצאה מהחלוקה כאמור:

• אם ההון המאוחד המיוחס לבעלי המניות של החברה יקטן מתחת ל - 1.75 מיליארד ₪.
• אם היחס בין "חוב פיננסי נטו" לבין "מאזן נטו" יעלה על 75%.
• אם היחס בין "חוב פיננסי נטו" לבין הרווח המאוחד, מחושב על בסיס 4 רבעונים אחרונים, יעלה על 17.

אמות מידה פיננסיות

• החברה מתחייבת כי כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן, ההון המאוחד המיוחס לבעלי מניות החברה, לא יפחת מ- 1.2 מיליארד ₪ במשך שני רבעונים רצופים.

• החברה מתחייבת כי כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן, היחס בין "חוב פיננסי נטו" לבין "מאזן נטו" לא יעלה על 80% , למשך תקופה העולה על 2 רבעונים רצופים.

• החברה מתחייבת כי כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן, היחס בין "חוב פיננסי נטו" לבין הרווח הגולמי המאוחד , מחושב על בסיס 4 רבעונים אחרונים לא יעלה על 19, למשך תקופה העולה על 2 רבעונים רצופים.

מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית

דירוג
- (א) כל עוד הדירוג המופחת הנו נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס (A-) יעלה שיעור הריבית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור של 0.5% נוספים; (ב) במקרה של הורדת דירוג מעבר לשתי דרגות, יעלה שיעור הריבית בשיעור של 0.25% נוספים לכל ירידה בדירוג.

התניות פיננסיות - במקרה בו לא תעמוד החברה בהון המינימאלי הקבוע ו/או באיזה מאמות המידה הפיננסיות, ללא דרישה כי אי העמידה תהיה למשך התקופות הנזכרות בסעיפים הנ"ל, יועלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור שנתי של 0.25% מעל שיעור הריבית השנתית.

להסרת ספק מובהר כי בשום מקרה (למעט עקב הוספת ריבית פיגורים) לא יעלה שיעור הריבית הנוספת על 1%.

תמצית עילות לפירעון מיידי

 • אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאגרות החוב בתוך 7 ימים לאחר שהגיע מועד פירעונו.
• אם נתמנה לחברה מפרק זמני או אם ניתן צו פירוק זמני על-ידי בית משפט או תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך 45 ימים מיום נתינתם. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות ו/או צווים כאמור שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או לבקשתה.
• אם יוטל עיקול על נכס מהותי של החברה או אם תבוצע פעולה של הוצאה לפועל כנגד נכס מהותי של החברה והעיקול לא יוסר או הפעולה לא תבוטל תוך ארבעים וחמישה ) 45 ( ימים מיום הטלתו או ביצועה, לפי העניין.
• אם ימונה כונס נכסים זמני לחברה ו/או לנכס מהותי של החברה, והמינוי לא יבוטל תוך 45 ימים מיום תחילתו.
• אם ימונה כונס נכסים קבוע לחברה ו/או לנכסיה, כולם או רובם.
• אם החברה תקבל החלטת פירוק (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרות ו/או שינוי מבנה החברה) או אם נתמנה לחברה מפרק קבוע או אם ניתן נגדה צו פירוק סופי וקבוע.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

תזרים פירעונות

לא נמצאו נתונים להצגה
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

לא נמצאו נתונים להצגה