פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 02/12/19
תשלום קרן אחרון 02/12/30
דרוג מעלות + אופק יציב AAA
דרוג מידרוג + אופק יציב Aaa
שיעור ריבית 1.75
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 02/12/19
תאריך אקס 26/11/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה -0.21
ערך מתואם ברוטו 102.11
מח"מ 5.37
נטו מקוזז -0.3
נטו להחזקה -0.68
ערך מתואם נטו 101.68
טווח לפדיון 11.04
מרווח ממשלתי 0.55

תיאור אג"ח

שעבודים:

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהם.
החברה תהיה רשאית לשעבד ולהעביר את רכושה ולעשות בו עסקאות כפי שתבחר לנכון ללא כל הגבלה בסכום או אחרת.

פדיון מוקדם:

החברה לא תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב ביוזמתה.

עילות עיקריות לפירעון מיידי:
 • אם נתמנה לחברה מפרק או ניתן צו למינוי מפרק על ידי בית משפט או אם ינתן צו על ידי בית משפט או תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק החברה ו/או לפירוק הבנק (למעט פירוק למטרת מיזוג עם חברה אחרת).
 • אם ימונה כונס זמני ו/או קבוע לחברה ו/או לבנק ו/או לנכסיהם, כולם או חלק מהותי מהם.
 • אם יוטל עיקול על נכסים מהותיים של החברה או תבוצע פעולה של עיקול ו/או הוצאה לפועל נגדם, כולם או מקצתם ולא יוסר העיקול ולא תבוטל הפעולה תוך 45 ימים.
 • אם תימחק החברה מרישומי רשם החברות.
 • אם החברה תפר או לא תמלא כל תנאי או התחייבות הכלולים באגרות החוב או בשטר הנאמנות.
 • אגרות החוב לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים והחברה לא תיקנה הפרה זו תוך 14 יום.
 • החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או לפי הוראות שטר הנאמנות, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומו.
 • תעודות ההתחייבות נמחקו מהמסחר בבורסה.
 • החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה, או חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול להמשיך בעסקיה כפי שאלה יהיו מעת לעת, או אם בוצעה מכירה של עיקר נכסי החברה.
 • אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או ניתן צו הקפאת הליכים לחברה או הוגשה על ידי החברה בקשה לעשות הסדר או פשרה עם נושיה.
 • בוצע מיזוג של החברה ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב.
 • הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב לתקופה העולה על 60 ימים.
 • אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
02/12/19 1.75 8.33 361,791 76,006 437,797
02/12/20 1.6 8.33 361,791 69,698 431,488
02/12/21 1.46 8.33 361,791 63,313 425,104
02/12/22 1.31 8.33 361,791 57,005 418,795
02/12/23 1.17 8.33 361,791 50,696 412,487
02/12/24 1.02 8.33 361,791 44,388 406,178
02/12/25 0.88 8.33 361,791 38,003 399,794
02/12/26 0.73 8.33 361,791 31,695 393,485
02/12/27 0.58 8.33 361,791 25,386 387,177
02/12/28 0.44 8.33 361,791 19,002 380,792
02/12/29 0.29 8.33 361,791 12,693 374,484
02/12/30 0.15 8.37 363,528 6,385 369,912
סה"כ 4,343,224 494,270 4,837,494
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות