פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 02/12/19
תשלום קרן אחרון 02/12/30
דרוג מעלות + אופק יציב AAA
דרוג מידרוג + אופק יציב Aaa
שיעור ריבית 1.75
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 02/12/19
תאריך אקס 26/11/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה -0.42
ערך מתואם ברוטו 101.57
מח"מ 5.48
נטו מקוזז -0.48
נטו להחזקה -0.88
ערך מתואם נטו 101.18
טווח לפדיון 11.12
מרווח ממשלתי 0.5

תיאור אג"ח

שעבודים:

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהם.
החברה תהיה רשאית לשעבד ולהעביר את רכושה ולעשות בו עסקאות כפי שתבחר לנכון ללא כל הגבלה בסכום או אחרת.

פדיון מוקדם:

החברה לא תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב ביוזמתה.

עילות עיקריות לפירעון מיידי:
 • אם נתמנה לחברה מפרק או ניתן צו למינוי מפרק על ידי בית משפט או אם ינתן צו על ידי בית משפט או תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק החברה ו/או לפירוק הבנק (למעט פירוק למטרת מיזוג עם חברה אחרת).
 • אם ימונה כונס זמני ו/או קבוע לחברה ו/או לבנק ו/או לנכסיהם, כולם או חלק מהותי מהם.
 • אם יוטל עיקול על נכסים מהותיים של החברה או תבוצע פעולה של עיקול ו/או הוצאה לפועל נגדם, כולם או מקצתם ולא יוסר העיקול ולא תבוטל הפעולה תוך 45 ימים.
 • אם תימחק החברה מרישומי רשם החברות.
 • אם החברה תפר או לא תמלא כל תנאי או התחייבות הכלולים באגרות החוב או בשטר הנאמנות.
 • אגרות החוב לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים והחברה לא תיקנה הפרה זו תוך 14 יום.
 • החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או לפי הוראות שטר הנאמנות, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומו.
 • תעודות ההתחייבות נמחקו מהמסחר בבורסה.
 • החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה, או חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול להמשיך בעסקיה כפי שאלה יהיו מעת לעת, או אם בוצעה מכירה של עיקר נכסי החברה.
 • אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או ניתן צו הקפאת הליכים לחברה או הוגשה על ידי החברה בקשה לעשות הסדר או פשרה עם נושיה.
 • בוצע מיזוג של החברה ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב.
 • הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב לתקופה העולה על 60 ימים.
 • אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
02/12/19 1.75 8.33 360,361 75,706 436,067
02/12/20 1.6 8.33 360,361 69,422 429,783
02/12/21 1.46 8.33 360,361 63,063 423,424
02/12/22 1.31 8.33 360,361 56,780 417,140
02/12/23 1.17 8.33 360,361 50,496 410,856
02/12/24 1.02 8.33 360,361 44,212 404,573
02/12/25 0.88 8.33 360,361 37,853 398,214
02/12/26 0.73 8.33 360,361 31,569 391,930
02/12/27 0.58 8.33 360,361 25,286 385,646
02/12/28 0.44 8.33 360,361 18,926 379,287
02/12/29 0.29 8.33 360,361 12,643 373,003
02/12/30 0.15 8.37 362,091 6,359 368,450
סה"כ 4,326,057 492,316 4,818,373
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות