פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 28/03/20
תשלום קרן אחרון 28/03/21
דרוג מעלות + אופק יציב AA+
דרוג מידרוג + אופק יציב Aa1
שיעור ריבית 4.1
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 28/03/20
תאריך אקס 16/03/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.97
ערך מתואם ברוטו 125.83
מח"מ 0.83
נטו מקוזז 0.56
נטו להחזקה -1.42
ערך מתואם נטו 125.01
טווח לפדיון 1.35
מרווח ממשלתי 1.34

תיאור אג"ח

• כתבי התחייבות נדחים אינם מובטחים בשעבוד כלשהו.
• עילות לפירעון מיידי:
-אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאג"ח בתוך 30 יום לאחר שהגיע מועד פרעונו.
-אם יוטל עיקול
-אם החברה תפסיק או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלומיה.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
28/03/20 4.1 50 954,805 78,294 1,033,099
28/03/21 2.05 50 954,805 39,147 993,952
סה"כ 1,909,610 117,441 2,027,051
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות