פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 31/05/20
תשלום קרן אחרון 30/11/23
דרוג מעלות + אופק יציב ilA
דרוג מידרוג + אופק יציב A2.il
שיעור ריבית 3.71
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/05/20
תאריך אקס 19/05/20
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 1.55
ערך מתואם ברוטו 100.82
מח"מ 1.96
נטו מקוזז 1.28
נטו להחזקה 0.95
ערך מתואם נטו 100.7
טווח לפדיון 3.78
מרווח ממשלתי 1.39

תיאור אג"ח

שעבוד שלילי:

החברה לא תיצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה לטובת צד ג' כלשהו להבטחת חובותיה כלפיו ללא קבלת הסכמה מראש ממחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת.

אמות מידה פיננסיות:

 • הון עצמי מינימאלי - ההון העצמי המאוחד (ללא זכויות מיעוט) לא יפחת מסך של 400 מיליוני ₪ במשך שני רבעונים עוקבים.
 • יחס הון עצמי מאוחד (ללא זכויות מיעוט) למאזן מאוחד לא יפחת משיעור של 20% במשך שני רבעונים עוקבים.
מגבלות על חלוקה:

החברה תהא רשאית לבצע חלוקה במקרים הבאים:
(1) החלוקה הינה חלוקה מותרת.
(2) החברה אינה מפרה את ההתניה הפיננסית הון עצמי מינימאלי טרם החלוקה.
(3) בעקבות החלוקה לא יפחת ההון המאוחד משיעור של 23% מסך המאזן המאוחד.
(4) סכום החלוקה במהלך שנה קלנדרית רלבנטית כלשהי לא יעלה על 50% מהרווח הנקי השנתי של החברה. יובהר כי הרווח הנקי השנתי לא יהיה מצטבר, כלומר רווח נקי שנתי אשר לא חולק בשנת חלוקה מסוימת לא יחולק כדיבידנד בשנים העוקבות.

התאמת שיעור הריבית בגין ירידה בדירוג:

בגין כל ירידה של הדירוג בדרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס (A+), יעלה שיעור הריבית ב -  0.25% ועד לשיעור עלייה מקסימאלי של 1.5% בשיעור הריבית.

פדיון מוקדם:

החברה תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב. המועד הראשון האפשרי לפדיון מוקדם של אגרות החוב יהיה 60 ימים לאחר מועד הנפקתן לראשונה ואילך.

הרחבת סדרה:

הנפקת אגרות חוב (סדרה א') על דרך של הרחבת סדרה תבוצע בכפוף לכך ש:
(1) לא תתקיים חריגה מאילו מההתניות הפיננסיות לפני ההרחבה ואחרי ההרחבה של הסדרה.
(2) הרחבת הסדרה לא תפגע בדירוג של סדרת אגרות החוב המורחבת כפי שיהיה הדירוג
ערב הרחבת הסדרה.

עילות לפירעון מיידי:

 • אם החברה לא עמדה באילו מהאמות המידה הפיננסיות.
 • אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות על ידי חברה מדרגת לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה הבלעדית של החברה.
 • אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך מדירוג של (BBB-).
 • אם החברה הפרה את התחייבותה שלא ליצור שעבודים שוטפים.
 • אם החברה תבצע חלוקה בניגוד להוראות.
 • במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה בניגוד להוראות.
 • אם הועמד לפירעון מיידי חוב של החברה כלפי סדרת אגרות חוב נוספת או חוב של החברה במאוחד כלפי מוסד פיננסי בסכום העולה על 10% מההתחייבויות הפיננסיות על פי המאוחדים.
 • במקרה שמר אברהם קוזניצקי או קרוביו יחדלו מלהחזיק יחדיו בלפחות 51% מזכויות ההצבעה בחברה, אלא אם ירידת החזקות כאמור אושרה מראש על ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב רגיל.
 • אם החברה תבצע שינוי של עיקר פעילותה, באופן שלמעלה מ - 50% מנכסיה לא יהיו בתחום הנדל"ן או התשתיות בישראל.
 • אם תרשם הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/05/20 1.86 12.5 9,093 1,349 10,443
30/11/20 1.62 12.5 9,093 1,181 10,274
31/05/21 1.39 12.5 9,093 1,012 10,105
30/11/21 1.16 12.5 9,093 843 9,937
31/05/22 0.93 12.5 9,093 675 9,768
30/11/22 0.7 12.5 9,093 506 9,599
31/05/23 0.46 12.5 9,093 337 9,431
30/11/23 0.23 12.5 9,093 169 9,262
סה"כ 72,746 6,072 78,818
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות