פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 02/10/19
תשלום קרן אחרון 02/10/19
דרוג מעלות + אופק יציב AA
דרוג מידרוג + אופק יציב Aa3
שיעור ריבית 6.5
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 02/10/19
תאריך אקס 02/10/19
סוג שעבוד קבוע ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה -1.25
ערך מתואם ברוטו 116.37
מח"מ 0.21
נטו מקוזז -1.25
נטו להחזקה -7.35
ערך מתואם נטו 115.82
טווח לפדיון 0.21
מרווח ממשלתי -1.03

תיאור אג"ח

שעבודים:
 • אגרות חוב (סדרה י') מובטחות בשעבוד קבוע שנרשם על 5 נכסי מקרקעין שבבעלות גזית פיתוח.
  • G ONE - סך של 24,003 מ"ר מקרקעין בראשל"צ.
  • G TWO - סך של 21,165 מ"ר מקרקעין בראשל"צ.
  • עתודת קרקע בצמוד ל G Two
  • סינמה G - סך של 20,344 מ"ר בראשל"צ.
 • שוויים המצרפי של הנכסים לעיל נכון ל 31.12.2015 הינו כ - 1,084 מליון ש"ח.
 • כל עוד יתרת הערך הנקוב של קרן האג"ח שבמחזור נמוכה מ 620 מיליון ש"ח, וכן במקרה בו תורחב הסדרה מעבר לכך ולאחר מכן תקטן יתרת הערך נקוב לעיל, החברה תהא רשאית להסיר חלק מהשעבודים או להחליפם, ובלבד ששווים העדכני של הנכסים המשועבדים שייוותרו כבטוחה, לא ייפול מיתרת הערך נקוב של קרן האג"ח שבמחזור במועד הרלוונטי בתוספת הפרשי הצמדה. תנאי נוסף להסרה הינו כי שיעור שווים של נכסי המקרקעין המשועבדים מתוך שווים של כלל נכסי המקרקעין המשועבדים לאחר הסרת הבטוחות, לא ירד מ - 80%.
עילות לפרעון מיידי:

 • אם החברה לא תפרע סכום כלשהו, לרבות קרן, ריבית, והפרשי הצמדה, שיגיע ממנה על פי איגרות החוב עד תום 30 ימים לאחר שהגיע מועד פירעונו.
 • אם נתמנה לחברה מפרק זמני על ידי בית משפט או אם נתן בית המשפט צו פירוק זמני לחברה, והמינוי או הצו כאמור לא בוטל עד תום 45 ימים מיום תחילתו, או אם תתקבל בחברה החלטה בת תוקף לפירוק החברה (למעט פירוק למטרת מיזוג עם חברה אחרת או שינוי במבנה החברה), וכן במקרה בו נתמנה לחברה כונס נכסים קבוע או מפרק קבוע או אם ניתן נגדה צו פירוק סופי.
 • הוגשה על ידי החברה בקשה להקפאת הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות, או ניתן לבקשת החברה או בהסכמתה צו הקפאת הליכים לפי סעיף 350 כאמור.
 • אם יקרה אחד מהמקרים המנויים להלן, ולפי קביעת הנאמן יהיה בכך משום חשש ממשי לפגיעה בזכויותיהם של מחזיקי איגרות החוב:
 • אם בעלי שעבודים על רכוש החברה יממשו את השעבודים שיש להם על עיקר נכסי החברה והמימושים לא יבוטלו בתוך 60 ימים ממועד מימושם.
 • יוטל עיקול על עיקר נכסי החברה, והעיקול לא יוסר עד תום 60 ימים מיום הטלתו.
 • תבוצע פעולה של הוצאה לפועל כנגד עיקר נכסי החברה, והפעולה לא תבוטל עד תום 60 ימים מיום ביצועה.
 • ימונה כונס נכסים זמני לחברה ו/או לחלק מהותי מנכסי החברה, והמינוי לא יבוטל עד תום 60 ימים מיום תחילתו.
 • החברה תפסיק את תשלום חובותיה ו/או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלום חחובותיה ו/או קיים חשש ממשי כי תפסיק את תשלום חובותיה ו/או תחדל מלהמשיך בעסקיה.
 • ניתן לבקשת נושה של החברה וללא הסכמת החברה צו הקפאת הליכים כנגד החברה והצו כאמור לא בוטל תוך 45 ימים מיום תחילתו.
 • אם החברה תפר או לא תמלא אחר כל תנאי או התחייבויות מהותיים הכלולים באיגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות, והנאמן יראה בכך פגיעה מהותית בזכויות מחזיקי איגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות, והנאמן יראה בכך פגיעה מהותית בזכויות מחזיקי איגרות החוב, והחברה לא קיימה את התנאי או ההתחייבות בתוך 15 ימים מיום שהנאמן התריע בכתב בפניה על כך.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
02/10/19 3.25 100 210,367 6,837 217,204
סה"כ 210,367 6,837 217,204
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות