פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 31/05/20
תשלום קרן אחרון 31/05/24
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק יציב Aa2
שיעור ריבית 1.49
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 30/11/19
תאריך אקס 24/11/19
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.62
ערך מתואם ברוטו 100.74
מח"מ 2.57
נטו מקוזז 0.5
נטו להחזקה 0.36
ערך מתואם נטו 100.63
טווח לפדיון 4.62
מרווח ממשלתי 0.39

תיאור אג"ח

שעבוד שלילי:

החברה תהיה רשאית ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה לטובת צד שלישי, בכפוף ליצירת שעבוד שוטף לטובת מחזיקי אגרות החוב באותה דרגה ופרי פסו על-פי היחס בין חובות החברה על פי שטר הנאמנות ואגרות החוב לבין חובותיה כלפי הצד השלישי.

אמות מידה פיננסיות:

התחייבות של החברה, כי במידה ותחדל החברה להיות מחויבת בדרישות הלימות ההון הבנקאיות ולא יחולו על החברה דרישות רגולטוריות חלופיות אחרות בנושא מדידה והלימות הון מעצם היותה 'סולק' ו/או 'חברת כרטיסי אשראי', כי אז הונה העצמי על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים לא יפחת מסך של 1.2 מיליארד ש"ח במהלך תקופה של שני רבעונים רצופים.החברה התחייבה, כי במידה והיא תתחייב כלפי גורם כלשהו בהתחייבות בקשר עם עמידה באמות מידה פיננסיות, אזי בתנאים מסוים התחייבות זהה תינתן למחזיקי אגרות החוב של החברה.

מגבלות על "חלוקה":

החברה מתחייבת, כי היה ומסיבה כלשהי תחדל החברה מלהיות כפופה להוראות הפיקוח על הבנקים (או הוראות רגולטור חלופי אחר כפי שייקבע בדין), היא לא תבצע חלוקה במידה והונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים בניכוי סכום החלוקה, נמוך מ - 1.4 מיליארד ש"ח.

מנגנון התאמה בשיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג:

במקרה של ירידה בשתי דרגות יעלה שיעור הריבית בשיעור של 0.5%.בגין ירידה נוספת בדירוג יעלה שעור הריבית ב - 0.25% בגין כל נוטש (עד לשתי הורדות דירוג נוספות) וזאת עד לתוספת של 1% בשיעור הריבית בגין כל ירידות הדירוג.

פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

החברה תהא רשאית להעמיד ביוזמתה את אגרות החוב (סדרה א') לפדיון מוקדם, החל מתום 60 יום ממועד הרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה א') לראשונה.

 • תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.
 • נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור.
 • ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ-1 מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-1 מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה.
 • כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על-ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), פרו-רטה לפי ע.נ .של אגרות החוב המוחזקות.
 • עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בדבר ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, החברה תפרסם דוח מיידי, לא פחות מ-17 ימים ולא יותר מ-45 ימים לפני מועד הפדיון המוקדם, ותעביר העתק ממנו לנאמן.
 • מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב (סדרה א') לבין מועד תשלום הריבית בפועל.
 • במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') במועד הפדיון המוקדם החלקי את הריבית שנצברה רק עבור החלק הנפדה בפדיון החלקי ולא בגין כל היתרה הבלתי מסולקת.
 • בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם.
 • לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק אגרות החוב (סדרה א') אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ-3.2 מיליון ש"ח.
 • במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על:
  • שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת;
  • שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית;
  • שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה;
  • שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת;
  • עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית;
  • המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה 6 ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.
 • הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') במקרה של פדיון מוקדם ביוזמת החברה, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים:
  • שווי שוק של אגרות החוב (סדרה א') העומדות לפדיון מוקדם, אשר ייקבע על-פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב (סדרה א') ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם;
  • הערך ההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה א') העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל;
  • יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב (סדרה א') העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי בתוספת שעור של 0.9% בחישוב שנתי. היוון אגרות החוב (סדרה א') העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב (סדרה א') העומדות לפדיון מוקדם, כפי שיקבע בדוח ההצעה הראשונה.

עילות לפירעון מיידי:

 • אם החברה תקבל החלטת פירוק (למעט פירוק כתוצאה ממיזוג עם חברה אחרת) אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על-ידי בית המשפט, או אם ימונה לה מפרק קבוע.
 • אם יינתן כנגד החברה צו פירוק זמני על-ידי בית המשפט, או ימונה לחברה מפרק זמני, או תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה, וצו או החלטה כאמור לא נדחו או בוטלו בתוך 45 ימים ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על-ידי החברה או בהסכמתה.
 • אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) על נכסים מהותיים של החברה, או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני - אשר לא נדחו או בוטלו בתוך 45 ימים ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין; או - אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע על נכסים מהותיים של החברה. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על-ידי החברה או בהסכמתה.
 • אם יוטל עיקול על נכסים מהותיים של החברה או תבוצע פעולה של הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור; והעיקול לא יוסר, או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין, בתוך 45 ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על-ידי החברה או בהסכמתה.
 • בוצעה הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות, והחברה לא תיקנה הפרה זו תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעה מהנאמן על דבר ההפרה.
 • החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים בהם היא חייבת למחזיקי אגרות החוב או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים, והחברה לא תיקנה הפרה זו תוך 7 ימים ממועד קבלת הודעה מהנאמן על דבר ההפרה.
 • החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או הוראות שטר נאמנות זה, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומו.
 • אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.
 • החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה או אם החברה חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה כפי שאלו יהיו מעת לעת או אם החברה שינתה את עיקר תחום פעילותה (ולעניין זה יראו בחברה כפועלת בתחום פעילותה כאמור כל זמן שהיא עוסקת באיזה מבין התחומים הנפקה, סליקה ו/או אשראי).
 • אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם יינתן צו כאמור או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה או פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה, ולמעט הסדרים בין החברה לבין בעלי מניותיה שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ושאין בהם כדי להשפיע על יכולתה של החברה לפרוע את אגרות החוב), או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור, על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן.
 • אם תוגש בקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 ימים ממועד הגשתה
 • בוצע מיזוג של החברה עם יישות אחרת, ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בהחלטה רגילה, אלא אם כן הצהירה היישות הקולטת כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), לרבות באמצעות הנאמן, לפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של הישות הקולטת (השורדת), לקיים את התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א').
 • הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וההשעיה לא בוטלה תוך 60 ימים.
 • אם החברה תבצע הרחבה של אגרות החוב (סדרה א') שלא בהתאם להוראות שטר הנאמנות.
 • אם החברה תחוסל או תימחק, לרבות מחיקה או חיסול לצרכי מיזוג או במסגרת עסקת החלפת מניות, למעט מיזוג בו היישות הקולטת הצהירה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של הישות הקולטת (השורדת) לקיים את התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א').
 • אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב (סדרה א') במועדן.
 • אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה באגרות החוב או לפי שטר הנאמנות אינו נכון או אינו מלא (בהיבט מהותי) ובמקרה שמדובר בהפרה הניתנת לתיקון, ההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעות הנאמן על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה.
 • אם נושה כלשהו או מס' נושים יחד של החברה העמיד לפירעון מיידי אחד מאלה: (א) סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה (אם תנפיק); (ב) חוב ו/או התחייבות, אחד או יותר אחרים של החברה (למעט חילוט ערבויות והעמדה לפירעון מיידי של הלוואה ללא יכולת חזרה ללווה (בסכום מצטבר העולה על 250 מיליון ש"ח; (ג) חילוט ערבויות והעמדה לפירעון מיידי של חוב ו/או התחייבות, אחד או יותר אחרים של החברה ו/או הלוואה ללא יכולת חזרה ללווה) בסכום מצטבר העולה על 350 מיליון ש"ח, ובלבד שההעמדה לפירעון מיידי לא בוטלה בתוך 45 ימים.
 • אם אגרות החוב לא תהיינה מדורגות על-ידי חברה מדרגת לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג אירעה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה.
 • אם החברה לא עמדה בהתחייבותה לעמידה בהון עצמי מינימלי במשך תקופה של שני רבעונים עוקבים רצופים.
 • אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות במועדן כלפי מחזיקי אגרות החוב, וחשש ממשי כאמור לא הוסר בתוך 7 ימים ממועד קבלת הודעת הנאמן לחברה בקשר עם קיומו של חשש כאמור.
 • אם החברה תבצע חלוקה בניגוד להוראת שטר הנאמנות.
 • אם החברה הפרה התחייבותה לשעבוד שלילי.
 • אם דירוג אגרות החוב (סדרה א') על-ידי חברת הדירוג, יופחת לדירוג הנמוך מדירוג -BBB או דרוג מקביל לו שיבוא במקומו.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
30/11/19 0.93 -- -- 9,991 9,991
31/05/20 0.74 11.11 119,781 8,032 127,813
30/11/20 0.66 11.11 119,781 7,141 126,921
31/05/21 0.58 11.11 119,781 6,249 126,030
30/11/21 0.5 11.11 119,781 5,357 125,138
31/05/22 0.41 11.11 119,781 4,466 124,246
30/11/22 0.33 11.11 119,781 3,566 123,347
31/05/23 0.25 11.11 119,781 2,675 122,455
30/11/23 0.17 11.11 119,781 1,783 121,564
31/05/24 0.08 11.12 119,888 892 120,780
סה"כ 1,078,133 50,151 1,128,284
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות