פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בתקבולים
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 31/10/19
תשלום קרן אחרון 30/11/24
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 3.85
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית --
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/10/19
תאריך אקס 24/10/19
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 10.16
ערך מתואם ברוטו 103.03
מח"מ 2.84
נטו מקוזז 8.57
נטו להחזקה 9.16
ערך מתואם נטו 102.58
טווח לפדיון 5.15
מרווח ממשלתי 9.91

תיאור אג"ח

שעבוד שלילי:

החברה מתחייבת שלא ליצור לטובת צד שלישי שעבוד כלשהו בדרגה כלשהי על אחזקותיה, במישרין ו/או בעקיפין, ב- 691,361,036 מניות של בזק לרבות על אילו מהזכויות הנלוות למניות אלו (מניות ההתחייבות), אלא בהסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') מראש בהחלטה מיוחדת. מניות ההתחייבות מהוות, נכון למועד חתימת שטר זה, שיעור של 25% מסך ההון המונפק והנפרע של בזק.

כרית ריבית:

החברה מתחייבת כי מתוך תמורת ההנפקה שתקבל החברה בגין הנפקת אגרות החוב (סדרה ג') יופקד בחשבון הנאמנות סך השווה לגובה תשלום הריבית הקרוב, כאשר חשבון הנאמנות וסכום כרית הריבית ישמשו כבטוחה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), וזאת עד לפירעונן המלא של אגרות החוב (סדרה ג').

התחייבויות פיננסיות:
 • מגבלות על נטילת חוב פיננסי נוסף - החברה מתחייבת, שלא ליטול חוב פיננסי, למעט:
 1. חוב פיננסי בהיקף (קרן) שלא יעלה על 400 מיליון ש"ח.
 2. החוב הפיננסי אינו מובטח בבטוחות כלשהן וכן אינו עדיף על פני אגרות החוב (סדרה ג') בדרגת הנשייה בעת חדלות פירעון.
 3. סך הע.נ של אגרות החוב (סדרה ג') בתוספת סך הקרן של החוב הפיננסי הנוסף בתוספת היקף (קרן) החוב הפיננסי החדש שבכוונת החברה ליטול לא יעלו במצטבר על 2.3 מיליארד ש"ח.
 4. החברה מתחייבת כי תגרום לכך שחברות בנות בבעלות מלאה של החברה, לרבות בי תקשורת ובי תקשורת 1, לא תיטולנה חוב פיננסי ו/או תנפקנה סדרות אגרות חוב כלשהן.
 • שליטה בבזק - החברה מתחייבת להחזיק (במישרין ו/או בעקיפין) בלפחות 25% מהון המניות המונפק והנפרע של בזק וזאת אלא אם כן נתקבל היתר/אישור רגולטורי לירידה משיעור אחזקה זה (לרבות היתר/אישור שלא להחזיק מניות בזק כלל) שאז תחול ההתחייבות האמורה על שיעור האחזקה הנמוך שאושר או לא תחול כלל.
 • שליטה בחברה - בעלת השליטה בחברה בשרשור, יורוקום - תקשורת בע"מ, מתחייבת שלא להעביר את השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין) לידי גורם שלא יאושר מראש על ידי הגורמים הרגולטוריים הנדרשים, ככל שיידרשו אישורים כאמור, במועד הרלוונטי.
 • הון עצמי מינימלי - החברה מתחייבת כי הונה העצמי המאוחד של החברה (הון המיוחס לבעלי המניות של החברה, ללא זכויות שאינן מקנות שליטה) לא יפחת מסכום של 650 מיליון ש"ח במשך שני רבעונים קלנדריים רצופים או יותר. אם ההון העצמי יפחת מ - 750 מיליון ש"ח במשך שני רבעונים רצופים, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב יעלה ב - 0.25% לשנה, וזאת בגין התקופה שתתחיל
  יום עסקים אחד לאחר פרסום הדוחות הכספיים השניים ברציפות מהם עולה כי ההון העצמי פחת מההון העצמי המינימאלי.
 • יחס הון עצמי סולו לסך מאזן סולו - יחס הון עצמי סולו לסך מאזן סולו לא יפחת משיעור של 15% במשך שני רבעונים קלנדריים רצופים או יותר.

מגבלה על חלוקה:

החברה מתחייבת שלא לבצע חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה ו/או לבצע רכישה עצמית של
מניותיה אלא אם יתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:

 • החלוקה לא תגרום לירידת דירוג אגרות החוב (סדרה ג').
 • החברה אינה מצויה בהפרה של אילו מאמות המידה הפיננסיות לעיל.
 • לא מתקיימת במועד ההחלטה על ביצוע חלוקה עילה לפירעון מיידי וכן לא מתקיימת עילה כאמור כתוצאה מביצוע החלוקה.
 • ההון העצמי של החברה לאחר החלוקה לא יפחת מ - 800 מיליון ש"ח.
 • לא מתקיימים במועד ההחלטה על ביצוע חלוקה "סימני אזהרה" כלשהם כאמור, בתקנה 10 (ב)(14) לתקנות ניירות ערך 0דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל -1970, למעט סימני אזהרה המתייחסים ל - "תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת.
 • כל עוד לא נפרעה במלואה קרן אגרות החוב (סדרה ג'), החברה לא תחלק דיבידנד אלא בשיעור שלא יעלה על 75% מיתרת העודפים של החברה הניתנים לחלוקה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים. כמו כן, החברה לא תבצע חלוקה במידה ורשמה הפסד נקי מצטבר ב - 4 הרבעונים האחרונים שקדמו למועד החלוקה, וזאת על פי דוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו טרם מועד החלוקה.

התאמת ריבית במקרה של ירידת דירוג אגרות החוב (סדרה ג'):

אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה דירוג A2 של מדרוג או דירוג נמוך ממנו ודירוג החריגה לא יעלה חזרה לדירוג הגבוה מדירוג A2 תוך 6 חודשים, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב ב - 0.25% לשנה וכן ב- 0.25% לשנה בגין כל ירידת דירוג נוספת מתחת לדירוג החריגה עד לדירוג Baa2 (רף מצטבר של 1% לשנה בסך הכול).

הרחבת סדרה:

החברה תהיה רשאית להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה ג') בכל עת, על פי שקול דעתה הבלעדי, ובלבד ש:

 • היקף סדרת אגרות החוב (סדרה ג') בסך הכל, לא יעלה על 2.3 מיליארד ש"ח ע.נ..
 • לא מתקיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי.
 • הרחבה של סדרת אגרות החוב (סדרה ג') לא תפגע בדירוג של סדרת אגרות החוב המורחבת לאחר הרחבת הסדרה, כפי שהיה טרם הרחבת סדרת אגרות החוב.
 • כי לאחר הרחבת הסדרה, בהתאם לדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו על ידי החברה עובר למועד הרחבת הסדרה, תעמוד החברה בכל אמות המידה הפיננסיות לעיל.
 • ההיקף המצטבר של הערך הנקוב של כלל סדרות אגרות החוב של החברה לא כולל סך הע.נ. של אגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור בתוספת סך הע.נ. של אגרות החוב (סדרה ג') שהונפקו מעבר לסך של 1.9 מיליארד ש"ח ע.נ. של אגרות החוב (סדרה ג'), ככל שהונפקו ובתוספת סך הע.נ. של אגרות החוב (סדרה ג') שתונפקנה במסגרת הרחבת הסדרה כאמור לא יעלה על 1,177,350,000 ש"ח ע.נ.

עילות לפירעון מיידי:

 • אם במשך שני רבעונים קלנדריים רצופים או יותר הונה העצמי המאוחד של החברה (הון המיוחס לבעלי המניות של החברה, ללא זכויות שאינן מקנות שליטה) פחת מסכום של 650 מיליון ש"ח.
 • אם סדרה אחרת של אגרות חוב שהנפיקה החברה או התחייבות פיננסית אחרת
  בהיקף העולה על 300 מיליון ש"ח הועמדה לפירעון מיידי.
 • אם אגרות החוב (סדרה ג') יפסיקו להיות מדורגות על ידי כל חברות הדירוג המדרגות את אגרות החוב (סדרה ג'), לתקופה העולה על 60 ימים רצופים, ולא ניתן דירוג חלופי ישראלי אחר במהלך התקופה האמורה.
 • אם החברה הפרה את התחייבויותיה ביחס למניות בזק.
 • אם הופרה התחייבות השליטה בחברה.
 • אם החברה תבצע חלוקה בניגוד להוראות.
 • אם החברה תפר את התחייבותה להשלים את סכום כרית הריבית.
 • אם החברה תרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה ג') בניגוד להוראות.
 • אם החברה תפר את ההתחייבות לשעבוד שלילי.
 • אם החברה תפר את המגבלות על נטילת חוב פיננסי נוסף ותפר את התחייבות לשליטה בבזק.
 • במקרה בו תירשם הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים ו/או בתוצאותיה הכספיות
  הרבעוניות של החברה, לפי העניין, למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.
 • אם דירוג החברה פחת מ - Baa2, אלא אם לחברה מקורות נזילים לפירעון מלוא התשלומים בגין חובותיה הקבועים ל- 18 החודשים הקרובים לאחר ירידת הדירוג כאמור על פי לוח הסילוקין שלהם.
 • אם החברה לא עמדה ביחס הון עצמי סולו לסך מאזן סולו.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/10/19 3.52 30 672,000 78,925 750,924
30/11/19 1.35 -- -- 30,189 30,189
31/05/20 1.35 -- -- 30,189 30,189
30/11/20 1.35 -- -- 30,189 30,189
31/05/21 1.35 -- -- 30,189 30,189
30/11/21 1.35 -- -- 30,189 30,189
31/05/22 1.35 -- -- 30,189 30,189
30/11/22 1.35 -- -- 30,189 30,189
31/05/23 1.35 -- -- 30,189 30,189
30/11/23 1.35 -- -- 30,189 30,189
31/05/24 1.35 -- -- 30,189 30,189
30/11/24 1.35 70 1,568,265 30,189 1,598,454
סה"כ 2,240,265 411,005 2,651,270
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות