פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 01/07/20
תשלום קרן אחרון 01/07/23
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק יציב A3
שיעור ריבית 4.55
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 01/01/20
תאריך אקס 26/12/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 1.37
ערך מתואם ברוטו 101.68
מח"מ 2.04
נטו מקוזז 0.97
נטו להחזקה 0.61
ערך מתואם נטו 101.43
טווח לפדיון 3.64
מרווח ממשלתי 1.18

תיאור אג"ח

זכות החברה להעמיד בטוחות חלף התחייבותה לעמוד בתניות הפיננסיות:

החברה תהא רשאית, במקום לעמוד בהתניות הפיננסיות, ליצור שעבוד קבוע ויחיד ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום על נכסים מותרים, אחד או יותר, על שם הנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') ובלבד שהיחס בין יתרת החוב כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') במועד יצירת השעבוד לבין שווי הנכסים המשועבדים לא יעלה על 70% (LTV של 0.7). אם הנכסים משועבדים הם מזומנים, היחס בין הסכומים המובטחים לבין סך המזומנים יהא של 100%.

התניות פיננסיות:

 • הון עצמי מתואם מאוחד של החברה לא יפחת מ - 380 מיליון ש"ח. ככל שההון העצמי המתואם יפחת מ - 420 מיליון ₪ במשך תקופת ריבית כלשהי, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרת החוב (סדרה ה') בשיעור של 0.25%.
 • יחס הון עצמי מאוחד לסך המאזן המאוחד של החברה לא יפחת מ - 17%. ככל שיחס ההון העצמי המתואם למאזן המתואם יפחת משיעור של 18% במשך תקופת ריבית כלשהי, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרת החוב (סדרה ה') בשיעור של 0.25%.
מגבלות על חלוקת דיבידנד:

החברה תהא רשאית לבצע חלוקה בכפוף לעמידה בהוראות חוק החברות ובכפוף לכך ש:
 • בעקבות החלוקה, סך ההון העצמי המתואם לא יפחת מסך של 450 מיליון ₪ וזאת על פי המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו עובר למועד החלוקה.
 • סכום החלוקה לא יעלה על 60% מהרווח השנתי של החברה לכל שנה על פי המאוחדים כאשר ביחס לשנת 2015 החברה תהא רשאית לבצע חלוקה של 60% מהרווח של החברה  בתקופה שבין  1.7.2015 ליום  31.12.2015 (וזאת בנוסף לסכום הרווחים הראויים לחלוקה שנצברו עד ליום 30.6.2015). על אף האמור, במקרה בו החברה לא תבצע חלוקה של 60% מהרווח השנתי שלה בשנה כלשהי, היא תהיה רשאית לחלק את החלק מהרווח שלא חולק כאמור בשנים העוקבות. בנוסף, תהא החברה רשאית לבצע חלוקה בכל עת של סכום מצטבר השווה ל - 60% מהרווחים הראויים לחלוקה שנצברו עד ליום 30 ביוני 2015.
 • על אף האמור לעיל, בכל עת בה ההון העצמי המתואם של החברה יעמוד על סך של 700 מיליון ₪ ומעלה, לא תחול כל מגבלה על החברה בביצוע חלוקה, ובלבד שסך ההון העצמי המתואם של החברה לא יפחת מסך של 700 מיליון ₪, בעקבות ביצוע החלוקה.
מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג:

 • בגין כל ירידה בדירוג של אגרות החוב בדרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס (A3), יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.25% ועד לעלייה כוללת של 1% בשיעור הריבית.
 • מובהר כי שיעור ריבית הבסיס לא יוגדל בשיעור העולה על 1.25% במצטבר בגין תוספת שיעור הריבית הנוסף בגין אי עמידה בהתניות הפיננסיות או בגין ירידה בדירוג.
הרחבת סדרה:

הגדלת סדרת אגרות החוב (סדרה ה') תהא מותנית בהתקיימות כל התנאים שלהלן:
 • במועד הגדלת הסדרה החברה עומדת בכל התניות הפיננסיות ולאחר מועד הגדלת הסדרה החברה עדיין תעמוד בכל התניות הפיננסיות.
 • לא מתקיימת איזו מהעילות לפירעון מיידי.
 • הגדלת הסדרה לא תגרום לירידה בדירוג אגרות החוב (סדרה ה') כפי שיהא ערב הגדלת סדרת אגרות החוב (סדרה ה'), בדרגה אחת או יותר.
 • ככל שתועמדנה בטוחות לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה'), תשעבד החברה בשעבוד קבוע ראשון בדרגה ויחיד ללא הגבלה בסכום על שם הנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') נכסים מותרים נוספים, במידת הצורך, ובלבד שהיחס לאחר ההרחבה האמורה בין הסכומים המובטחים במועד יצירת השעבוד לבין שווי הנכסים המשועבדים לא יעלה על 70% או במקרה בו כל הנכסים המשועבדים הינם נכסים מסוג מזומנים, יהא יחס המזומנים.
עילות לפירעון מיידי:

 • אם מחזור ההכנסות המצטבר של החברה מתחומי הפעילות של מתחמי תדלוק ומסחר, שיווק ישיר, שיווק דס"ל ואחרים ברבעון כלשהו, פחת משיעור של 50% מסך מחזור ההכנסות של החברה באותו רבעון על פי המאוחדים.
 • החברה לא עמדה באחת מהתניות הפיננסיות במשך שני רבעונים קלנדריים עוקבים ורצופים. על אף האמור לעיל, עילה זו לא תחול ביחס לאי עמידה באיזו מהתניות הפיננסיות במידה והחברה תעמיד למחזיקי אגרות החוב בטוחות, כמפורט לעיל, וכל עוד הבטוחה הנ"ל בתוקף.
 • במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב (סדרה ה') בניגוד להוראות.
 • אם סדרת אגרות חוב שהונפקה לציבור על-ידי החברה הועמדה לפירעון מיידי, או אם חוב מהותי של החברה הועמד לפירעון מיידי, שלא ביוזמת החברה, והעמדתו לפירעון מיידי כאמור לא בוטלו בתוך 30 ימי עסקים.
 • אגרות החוב הפסיקו להיות מדורגות למשך תקופה העולה על 60 ימים רצופים, וזאת עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה.
 • אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך מדירוג של (Baa3) של מדרוג בע"מ או דירוג מקביל על ידי חברה מדרגת אחרת, ככל שתבוא במקום החברה המדרגת.
 • אם תירשם הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה.
 • תבוצע חלוקה שלא בהתאם להוראות.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
01/01/20 2.28 -- -- 5,330 5,330
01/07/20 2.28 25 58,571 5,330 63,901
01/01/21 1.71 -- -- 3,998 3,998
01/07/21 1.71 25 58,571 3,998 62,569
01/01/22 1.14 -- -- 2,665 2,665
01/07/22 1.14 25 58,571 2,665 61,236
01/01/23 0.57 -- -- 1,332 1,332
01/07/23 0.57 25 58,571 1,332 59,904
סה"כ 234,286 26,650 260,936
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות