פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 30/01/20
תשלום קרן אחרון 30/01/30
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 1.5
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 30/01/20
תאריך אקס 19/01/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה -0.13
ערך מתואם ברוטו 101.61
מח"מ 5.41
נטו מקוזז -0.2
נטו להחזקה -0.51
ערך מתואם נטו 101.43
טווח לפדיון 10.53
מרווח ממשלתי 0.51

תיאור אג"ח

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות, בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר.

אגרות החוב שוות בדרגת הפירעון שלהם ליתר הפיקדונות המופקדים בבנק דקסיה ישראל (הבנק מדורג ilAA- developing ע"י S&P מעלות).

התמורה בגין אגרות החוב תופקד בבנק דקסיה ישראל.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
30/01/20 1.5 9.08 46,820 7,736 54,556
30/01/21 1.36 9.08 46,820 7,032 53,852
30/01/22 1.23 9.08 46,820 6,328 53,148
30/01/23 1.09 9.08 46,820 5,632 52,451
30/01/24 0.96 9.08 46,820 4,928 51,747
30/01/25 0.82 9.08 46,820 4,224 51,043
30/01/26 0.68 9.08 46,820 3,520 50,340
30/01/27 0.55 9.08 46,820 2,824 49,643
30/01/28 0.41 9.08 46,820 2,120 48,939
30/01/29 0.27 9.08 46,820 1,416 48,235
30/01/30 0.14 9.21 47,523 712 48,234
סה"כ 515,720 46,469 562,189
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות