פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 01/10/20
תשלום קרן אחרון 01/10/24
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק יציב A3
שיעור ריבית 5.1
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 01/10/20
תאריך אקס 21/09/20
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 2.15
ערך מתואם ברוטו 100.6
מח"מ 2.75
נטו מקוזז 1.79
נטו להחזקה 1.4
ערך מתואם נטו 100.51
טווח לפדיון 4.88
מרווח ממשלתי 1.9

תיאור אג"ח

שיעבודים:

שעבוד שלילי - החברה לא תיצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה ,לטובת צד ג' כלשהו להבטחת חובותיה כלפיו, למעט אם: (א) נתקבל אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב לכך מראש בהחלטה רגילה, או - (ב) החברה תיצור לטובת מחזיקי איגרות החוב בעת ובעונה אחת עם יצירת השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי, שעבוד שוטף ובדרגה שווה בין מחזיקי איגרות החוב ובין הצד השלישי, להבטחת היתרה הבלתי מסולקת של החוב כלפי המחזיקים, וכי שעבוד זה יהיה בתוקף כל עוד איגרות החוב לא נפרעו במלואן או עד שיבוטל השעבוד הצף לטובת הצד השלישי, לפי המוקדם. למרות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך באישור הנאמן או מחזיקי אגרות החוב וללא צורך ביצירת שעבוד שוטף בדרגה שווה לטובת המחזיקים ליצור שעבודים שוטפים על כלל נכסיה ובלבד שסך ההתחייבויות המובטחות בשעבודים השוטפים כאמור לא יעלה על 50 מליון ש"ח בכל עת.

אמות מידה פיננסיות:

• יחס ה - Ebitda נטו לחלויות השוטפות לא יפחת מ 1.2 בכל שני דוחות כספיים עוקבים.
• יחס חוב נטו ל - Ebitda לא יעלה על 5.5 בכל שני דוחות כספיים עוקבים.
• יחס חוב נטו למאזן נטו לא יעלה על 65% בכל שני דוחות כספיים עוקבים.
• ההון העצמי על פי המאזן המאוחד של החברה, בכל שני דוחות כספיים עוקבים לא
יפחת מ - 60 מליון ש"ח נומינלי.
• דיבידנד - החברה מתחייבת כי לא תבצע חלוקה אם במועד החלוקה או כתוצאה מן החלוקה מתקיים אחד מן הבאים:
(1) היחס חוב נטו ל - CAP יעלה על 0.6.
(2) ההון העצמי במאזן המאוחד של החברה נמוך מ - 90 מליון ש"ח או לאחר שיתרת הע.נ. של אגרות החוב פחתה מ - 50 מליון ש"ח – נמוך מ - 70 מליון ש"ח.
(3) החברה אינה עומדת או לא תעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות (יחס ה - Ebitda נטו לחלויות השוטפות, יחס חוב נטו ל - Ebitda, יחס חוב נטו למאזן נטו).
• מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג - עבור כל ירידה בדרגה אחת של דירוג מתחת לדירוג הבסיס (A3) יעלה שיעור הריבית בשיעור של 0.25% ועד לשיעור עלייה מקסימלי של 1% בשיעור הריבית.

מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית:

ככל שתחרוג החברה מאחת מאמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור של 0.25% לשנה, מעל שיעור הריבית השנתית שיקבע במכרז (או שיעור הריבית שיחול אותה עת אם יעודכן בהתאם לאמור בסעיף "מנגנון התאמה בשיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג") בגין כל חריגה כאמור ועד לתוספת ריבית של 0.5% מעל שיעור הריבית השנתית כאמור, וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדוח הכספי ממנו עלה לראשונה דבר החריגה כאמור ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או עד למועד פרסום דוח כספי לפיו תוקנה החריגה, לפי המוקדם. מובהר, כי העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל תיעשה לכל היותר פעמיים (הינו עד לשיעור מקסימלי של 0.5%).

מנגנון התאמה בשיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג:

ככל שדירוג אגרות החוב על ידי מדרוג או כל חברת דירוג אחרת במקומה, יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מדירוג A3 או דירוג מקביל לו שיבוא במקומו, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, בגין ירידה בכל דרגה כאמור, בשיעור שנתי של 0.25, מעל שיעור ריבית הבסיס שיקבע במכרז (או שיעור הריבית שיחול אותה עת אם יעודכן בהתאם לאמור בסעיף "מנגנון התאמה בשיעור הריבית כתוצאה מחריגה באמות מידה פיננסיות) והכל עד לתוספת ריבית מירבית בשיעור של 1% לשנה מעל ריבית הבסיס שנקבעה במכרז.
מובהר, כי העלאת שיעור הריבית תיעשה בגין 1 עד 4 (כולל) הורדות מתחת לדירוג הבסיס וכי העליה בשיעור הריבית מעל הריבית שנקבעה במכרז תהיה עד לשיעור מירבי של 1% , באופן בו שיעור הריבית לא יועלה במקרה של הורדות דירוג נוספות מעבר לכך, ככל שיהיו.

עיקרי עילות פירעון מיידי:

• אם החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים בהם היא חייבת לפי אגרות החוב לפי שטר
נאמנות זה.
• אם החברה תפר את תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות בהפרה יסודית, או לא תעמוד בהתחייבות מהותית כלפי המחזיקים, וההפרה לא תוקנה בתוך 14ימים ממועד קבלת הודעה
מן הנאמן על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה.
• אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון ו/או אינו מלא, ובמקרה שמדובר בהפרה הניתנת לתיקון ההפרה לא תוקנה בתוך  14ימים ממועד-
קבלת הודעה על דבר ההפרה מן הנאמן, במהלכם החברה תפעל לתיקונה.
• במקרה והחברה לא תפרסם דו"ח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או בהתאם להוראות שטר הנאמנות, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שבו היא הייתה חייבת בפרסומו, או אם קיבלה החברה ארכה לפרסום הדוחות כאמור מרשות מוסמכת, בתוך 30 ימים מתום
תקופת הארכה שניתנה כאמור.
• אם החברה תקבל החלטת פירוק (למעט פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת ובלבד שהחברה הקולטת נטלה על עצמה את מלוא התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב, כאמור בשטר הנאמנות) או אם ינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט,
או ימונה לה מפרק קבוע.
• אם יוטל עיקול על נכסי החברה, כולם או רובם, או אם תבוצע פעולה של הוצאה לפועל כנגד
נכסים כאמור, והעיקול לא יוסר, או הפעולה לא תבוטל, לפי הענין, בתוך 45 ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי הענין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או לצווים שהוגשו או ניתנו, לפי הענין, על ידי החברה או בהסכמתה.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
01/10/20 5.1 20 16,937 4,319 21,256
01/10/21 4.08 20 16,937 3,455 20,392
01/10/22 3.06 20 16,937 2,591 19,528
01/10/23 2.04 20 16,937 1,728 18,664
01/10/24 1.02 20 16,937 864 17,800
סה"כ 84,684 12,957 97,640
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות